Ethiopia miseensa Komishinii mirga namaa UNtti filachuun UNif qaanii dha!

B. J. irraa | Muddee 17, 2012

Ethiopian Police brutality: Daily life with full of harassment....young boys, girls, mothers and fathers cry every day, as Ethiopia is elected to UN Human Rights Commission to protect these victims.

Ethiopian Police brutality: Daily life with full of harassment….young boys, girls, mothers and fathers cry every day, as Ethiopia is elected to UN Human Rights Commission to protect these victims.

Dhiyoo kana motummotni gamtoman (UN) Itopiyaa miseensa Komishinii mirga namoomaa (HRC) godhanii filachun dhaga’amera. Oduun kun ummatoota cunqurfamoo mootummaa Itopiyaatin mirgi isaanii daangaa malee dhitamaa jiru biratti gadda gudda kan uume dha.

Biyya tokko miseensa Komishini mirga namoomatti filachudhaf ‘The General Assembly takes into account the candidate States’ contribution to the promotion and protection of human rights, as well as their voluntary pledges and commitments in this regard’ kan jedhu dubbisna.Asirratti gaafiin jiru dhuguma Itopiyaan ulagaa kana guuttee filatamtee kan jedhu dha. Akka isheen ulagaa kana hin guutne gochi isheen lammii biyyaa irratti raawwattee fi raawwataa jirtu armaan gadii ifatti mullisa. Kanas qoondalli UN tokko kan jedhan kanaa gadii ni mirkanesa.

The top United Nations human rights official today said she is “seriously alarmed” by the current climate of intimidation against journalists and human rights defenders in Ethiopia due to an overly broad interpretation of laws concerning terrorism and civil society in the country.

“The recent sentencing of 20 Ethiopians, including prominent blogger Eskinder Nega, journalists and opposition figures, under the vague anti-terrorism law has brought into stark focus the precarious situation of journalists, human rights defenders and Government critics in the country,” the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, said in a news release.

Charging journalists and political opposition member with terrorism and treason charges is seriously limiting their legitimate rights to freedom of expression and association, Ms. Pillay noted, and urged the Government to review its legislation, as well as its interpretation and application by the courts.

Mootummaan Itopiya ganna 21 dura guyyaa aangoo qabate irra eegale mirgota ummatoota itopiyaa dhitudhan kan beekamee dha. Kanas dhabbileen mirga namoomatif falman kan akka Human right Watch, Amnesty International, human right league of the horn of Africa (HRLHA) fi Oromia Support Groug ( OSG) , akkasumas mootummaa Amerikaa dhabalatee ibsa yeroo adda addaa irratti basaa turn ni yaadatama. Mootummaan Itopiyaa garuu iyyaa qaamolee kanatif gurra tokkolle utuu hin kennin ammallee gocha dhiibbaa mirgoota namoomaa itti fufee jira.

Haala kananis bara 1991 irraa eegalee hanga harratti yakka sanyii duguuguu ( genocide) ummata Oromoo irratti raawwatera. Kanas imaamata mootummaa godhate akka ta’e kan gaditti dubbifamu irraa hubachuun ni danda’ama.
Stated Government Policy.

Oromo nationalism is perceived as the greatest threat to the ruling government party (the Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front – EPRDF – an umbrella party, led and dominated by the Tigrean Peoples Liberation Front – TPLF).

According to the EPRDF party journal, Hizbaawi Adera [People’s Custodian], Tahsas, 1989, Ethiopian Calendar [December 1996], ‘To defeat narrow nationalism . . . must be part of our struggle’. ‘In order to have a lasting solution to our problem . . . we have to break narrow nationalist tendencies in Oromia . . . we have to fight narrow nationalism to the bitter end . . . to smash it in a very decisive manner. . . . fighting the higher intellectual and bourgeoisie classes in a very extensive and resolute manner. . . . The standard bearers of narrow nationalism are the educated elite and the bourgeoisie’.

‘[W]e must be in a position to eradicate all narrow nationalists . . .’( quoted from Oromia support group report)

Motummaan Itopiyaa heera biyyatti, Seerota , kovenshinotaa fi protokolota UN eegumsa mirgota namoomaa ( fundamental human rights) ilaalchisanii ifaan taa’an irraa ejjetee mirgota ummatootaf kenne gutumaa gututti kan cabsee dha. Maqaa ’Heericha keenya eeguu ( Hige mengistachinin lemetebek) jedhun lammilee biyyatti keessumaa lammilee Oromoo mirga isaanitif dubbatan ittin dhabamsiisaa ture ammallee itti jira.

Mirga yaada ofii bilisa ta’aani ibsachuu, mirga barreesuu seeraan kenname dhorkachudhan gaazexesota yakka sobatin himata irratti dhiyeesee isa kaan mana hidhatti naqaera, kaan akka biyyaa baqatan godhera. Gocha kanaanis Itopiyaan biyyota farra gaazexesotaa ta’an keessaa sadarkaa jalqabaa irraatti galamuun ishee ni beekama.

Heera biyyatti irratti namni kamiyyuu ragaa malee hin qabamu, hin hidhamus, akkasumas namni yakkaan shakamee qabame tokko hanga manni murti ragaadhan mirkannesutti yakkamaa dha hin jedhamu jedha. Haata’uu garuu mootummaan Itopiyaa utuu namootni qabaman mana murtitti hin dhiyatin dursee yakkamtoota jechudhan mana murtii irratti dhiibba geesisudhan murti haqaa akka hin argane gochudhan mirgoota namni shakkamee qabame tokko qabu dhorkachudhan kan beekamu dha.

Mootummaan Itopiya seera farra shororkeesaa (anti terrorism law) jedhu labsee namoota nagaa soban yakkee hidhaa waggaa dheeraa itti murtesaa jira. Haala kanaan gaazexesoti, ooggantotni dhaba siyaasaa mormitotaa hedduun mana hidhaa Qalittiti darbatamani jiru.

Sabbontotni fi beektootni Oromoo kan akka Baqqalaa Garbaa fi Olbanaa Leelisaa bakka bu’oota dhaba mirga dhala namatif falmu ( Amnesty International ) wajjin waan haasanif shororkeesitota jedhamanii hidhan waggaa dheeraa itti murta’era erguma Itopiyaan miseensa komishini mirga namoomaa UN taatee filatamte.

Mootummaan Itopiyaa gazexesota Swidin naannoo Ugaden irratt argaman jedhee shororkeesitu jechudhan himatee wagga tokkof ji’a lama erga hidhee booda dhiibbaa falmitootaa mirga namaa irraa irra gahen gadhi dhisera. Reefa nama duraan du’ee wajjin suuraa kaasanii ragaa godhachuf yaalli ergamtootni mootummichaa raawwataa turan gaazexesotni Martin Schibbye fi Johan Perrsone saxilaniru.

Seera farra shororkeesaa jedhamun hagam mootummaan Itopiyaa ittin mirga lammillee biyyatti miidhaa jiru qondalli UN tokko kan dubbatan kanaa gaditti mullata.

‘The top United Nations human rights official today said she is “seriously alarmed” by the current climate of intimidation against journalists and human rights defenders in Ethiopia due to an overly broad interpretation of laws concerning terrorism and civil society in the country.

“The recent sentencing of 20 Ethiopians, including prominent blogger Eskinder Nega, journalists and opposition figures, under the vague anti-terrorism law has brought into stark focus the precarious situation of journalists, human rights defenders and Government critics in the country,” the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, said in a news release.

Charging journalists and political opposition member with terrorism and treason charges is seriously limiting their legitimate rights to freedom of expression and association, Ms. Pillay noted, and urged the Government to review its legislation, as well as its interpretation and application by the courts.’

Mootummotni gamtooman ( UN) kana mara utuu beekani yookin utuu dhaga’anii Itopiyaa miseensa Komishinii mirga namoomaatti filachuun UN f qaanii dha kan jechisisan keessa kun isaa tookko dha.

Mootummaan Itopiyaa yakka sobaa uumee ittin lammilee biyyatti yakkudhan kan bekamu dha. Basaastotaa fi nagaa eegdota warra jedhamanin magaalaa Finfinnee fi bakka addaa addatti dhuka’a dhukaasisee ilmaan oromootu akkas godhe jechudhan kaan ajjeesera, kaan qabe yakka malee hidhaa wagga dheera itti murteesera. Gocha isaa kanas dhabbani Wikikleaks jedhamu akka armaan gaditti saxil baasera.

‘Ethiopia Bombs Itself’

Recently released Wikileaks Ethiopia files expose how Ethiopian security forces planted 3 bombs that went off in the Ethiopian capital Addis Ababa on September 16, 2006 and then blamed Eritrea and the Oromo resistance for the blasts in a case that raises serious questions about the claims made about the bombing attempt against the African Union summit earlier this year in Addis Ababa, Ethiopia.

In a report from 2006 marked “Secret ; Subject: Ethiopia: Recent Bombings Blamed on Oromos Possibly the Work of GOE [Government of Ethiopia]” “Classified By: Charge [d’Affairs] Vicki Huddleston”, “An embassy source, as well as clandestine reporting, suggests that the bombing may have in fact been the work of the GoE security forces.” (Cable reference id: #06ADDISABABA2708.)

At the time, the western media reported the Ethiopian National Intelligence and Security Service (NISS) claims that the bombs were “part of a coordinated terror attack by the OLF [Oromo Liberation Front, the oldest national liberation movement in Ethiopia] and Sha’abiya (Eritrea) aimed at disrupting democratic development”.

The Wikileaks report goes on, “a typically reliable information source” who “contacted Post to report that” the bodies of three men found at the bomb sites “had been picked up by police a week prior, kept in detention and tortured. He said police then left the men in a house and detonated explosives nearby, killing 3 of them.”

This exposes the history of how the Ethiopian regime has planted bombs and then blamed Eritrea and the Ethiopian resistance. The lies that make up the official version of this alleged terrorist attack raises serious questions about the credibility of the recently released report by the UN via its US State Department affiliate, the Monitoring Group for Eritrea and Somalia, which blames the Eritreans and the OLF for the January bombing attempt at the African Union summit in Addis Ababa, Ethiopia. Identical lies about a nearly identical “terrorist attack”, all accepted as fact by the western media. This should also deliver another body blow to the Obama White House and its claims that Eritrea supports terrorism in the Horn of Africa.

Dhiibbaa mirgota dhala namaa mootummaan Itopiyaa raawwatee fi raawwata jiru kan himamee dhumu miti.

Gargaarsa midhan nyaataa ummatota beelan midhamanif biyyota addaa addaa irraa dhufu faayida siyaasatif oolchudhan ummatota paartilee mormitotaa deggaran beelaan adabudhan haaloo itti bahera mootummaan Itopiya. Kana irratti dhaabbileen mirga namaaf falman yeroo baayee gabaasaniru.

Filannoo bara 2005 booda magalaa finfinnee fi Oromiyaa bakka addaa addati namoota mirga seera biyyatitin kennametti fayyadamanii sagaleen keenya hin saamamu jedhanii hirira bahan Finfinnee keessatti namoota nagaan 200 ol ta’an kan ajjeefsaman yoo ta’u namootni 30,000 ta’an hidhamanii reebamaniru. Oromiyaa keessattis namoota heddutu ajjeesame. Tarkanfii shororkeesummaa mootummaan Itopiyaa ummatota irratti raawwate Kanas komishinononi rakkoo filannoo bara 2005n walqabatee Finfinnee fi Oromiyaa keessatti umame qoratan mootummaan gara jabinaan tarkanfii wal himadalee ummata nagaa irratti fudhachuu isaa mirkanesaniru. Duraa ta’aa fi itti aanaa dura ta’aan komishinii ajjechaa Finfinnee qorate gabaasa mootummaan tarkanfii wali hin madale fudhate jedhu dhiyeesan mootummadhan sodachisamanii biyyaa akka baqatan ni beekama. Tarkanfii sanas gamtaan Awurophaa fi mootumman Ameerikaa balalefatani turan.

Mootummaan Itopiyaa lafa qoteebulaa hektara miliyoonatti lakka’amu irraa fudhatee abbotii qabeenyaa biyyota ambatti gurgurudhan qoteebultotni miliyonatti lakka’aman buqa’ani beelaa fi gadadoo keessa akka galan gochuudhan mirga hawasa qoteebulaa dhiibera. Dhabbileen mirga namaf falman saamicha lafaa ( land grab in Ethiopia ) jedhanii hagam dhiittan mirga namaa daangaa isaa akka darbe ibsuun isaanii oduu yeroo dhiyoo ti.

Mootummaan Itopiyaa Amantii ummataa keessa seenudhan ummata Muslimaa gaafii mirgaa seeraa biyyatti irra taa’etti fayadamani dhiyeesan jallisudhan shororkesitota jedhee ajjeechaa irratti raawwatera. Bakka bu’oota hawwasa kanaa ta’anii kan motummaa wajjin maree ta’aa turan namoota 29 irratti himata sobaa dhiyeesee mana hidhatti gidirsaa jira.
Tarkanfii mootummaan abbaa irree Itopiyaa amantii ummataa keessa galee fudhatee fi ammallee fudhachaa jiru kana komishinin mirga amanti adunyaa Ameerikaa dhiyoo kana akkas jechudhan yaaddo qabu ibsera. ’’The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) accused the government of arresting peaceful Muslim protesters, noting that 29 of them had been charged last month with what the authorities said was “planning to commit terrorist acts’’.Balallefachuu irra darbee jila tokko akka gara Itopiyaatti ergu beeksisuun isaa oduu yeroo dhiyoo ti.

Mootummaan Itopiyaa saba Anyuak irratti rayyaa ittisa biyyaa bobaasudhan namoota dhibba heddutti lakka’aman ajjeesuu isaa adunyaa maraatu beeka.

Ummata naannoo Sumalee Ogadeen irratti warana banudhan duguuggin sanyii (genocide) kan raawwatame mootummaa Itopiyatin ta’uu isaa kan hawwasni adunyaa ifatti beeku dha. Ummata miidhaan irra gahef kan gargarsa kennu dhabbata fannoo diimaa adunyaa ( ICRC) illee achirraa kan ari’ee ummatichi gargaarsa fayyaa fi bishaani dhabee akka dhumu kan godhes mootummadhuma Itopiyaa ti. Kunis ragaa qabatamadhan kan mirkana’e dha.

Kanan asin olitti tutuqe kun Mootummaan Itopiyaa farra mirgoota dhala namaa ta’uu isaa ibsa malee kan kabaju taa’uu isaa kan ibsu miti. Kanaafuu ulgaa UN kan jalqaba irratti ibsamee ‘The General Assembly takes into account the candidate States’ contribution to the promotion and protection of human rights, as well as their voluntary pledges and commitments in this regard’ kan jedhu hin guutu. Kanafuu Itopiyaan miseense Komishinii Mirga namoomaa UN tti falatamuun irra hin jiru. Kun uummatoota cunqurfamtoota adunyaa kana kan gaddisisuu fi amantaa UNif qabu kan laafisu dha.

Waan kana ta’ee dhabbileen mirgoota dhala namoomaatif falman akkasumas hawwasni adunyaa Itopiyaan miseensa komishinii mirgoota dhala namaa UN ta’uu akka hin qabne qabsoo isaanii irraa deeb’ianii akka cimsu qabu.

Mootummotni gamtomannis Itopiyaa miseensa Komishini mirga namoomaa godhee filachuu dura biyyatin tarkanfii armaan gadii hattattaman akka fudhatu dirqisisuu qaba.

 • Seera farra shororkesituu jedhu ittin lamillee biyyatti yakkitee mana hidhatti gidirsuf itti fayyadatu hattattaman akka haqxu.
 • Hidhamtoota siyaasaa fi gaazexesota shororkesitota jedhamanii mana hidhatti keessatti lamsha’aa jiran hattattaman haal duree tokko malee akka hiktu.

–B.J bji2050@yahoo.com

Related:
Records of Some New UN Rights Council Members Criticized
Ethiopia Unqualified for Human Rights Council Seat
US in tough contest for Human Rights Council seat
Ethiopia to possibly be replaced on UN Human Rights Council

Waammicha FDG Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuunvarsiitii Jimmaa

Muddee  14, 2012 Qeerroo Yuuniversity Jimmaa   Haala Uummanni Oromoo fi walgii gala biyyi Ethiopia keessa jiru irratti Muddee 02,2012 irraa eegalee hanga har’aatti sadarkaa adda addaatti marii bal’aa erga gaggeesineen booda waamicha FDG Oromoota bakka mara jiranii fi addatti ammo manneen barnootaa armaa gadiitti tuqaman keessa jiraniif waamicha keenya dabarsina.  1.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Ambootiif,  2.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Wallaaggaaf,  3.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Adaamaaf,  4.Baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinneef,  5.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii HarooAmmaayyaaf,  6.Baraatoota Oromoo Yuunvarsiitii Hawwasaaf.  7.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Maddaa Walaabuuf,  8.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Bulee Horaaf,  9.Baratota Oromoo Yuunvarsiitii Mattuuf,  10.Baratootaa Oromoo Yuunvarsiitii Gimbiif.  11.Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaaf,  12.Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Mattuuf,  13.Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Neqemteef,  14.Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsiisotaa Shaambuuf,  15.Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Asaallaaf.  16.Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Baalee Roobeef,  17.Manneen Barnotaa Sadarkaa lammaaffaa fi Tokkooffaa Gutummaa Oromiyaa keessaa jirtaan Hundaaf!,  18.Kolleejjootaa Dhunfaa Oromiyaa kessaa jirtaan Hundaaf,  19.Barsisotaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irraa barsiisaa jirtaan Hunadaaf,  20.Hojjetootaa Ilmaan Oromoo Waajjiraalee garaagaraa keessaa hojjetan hundaaf,  21.Poolisotaa Humna itti biyyaa Ilmaan Oromoo Hundaaf,  22.Ummaataa Oromoo Biyyaa Keessaa fi Biyyaa Ambaa Jirtaan Hundaaf,  23.Sabaa fi Sab-Lammotaa Biyyaa Keenyaa hiree nu fakkataa qabdaanii fi kanneen mirgii keessaan dhiitamaa jiruu hundaaf,  24.Baratootaa Oromoo Yuunvaesiitii Bar Daariif,  25.Baratootaa Oromoo yuunvarsiitii Maqaleetiif,  26.Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Goondoriif,  27.Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Aksumiif,   waamicha FDG garbummaa yeroo isinii fi uummata keenya Oromoof dabarsinu qabxiilee bu’uura armaan gadii bu’uura godhachuudhani,  1.Ummaannii Oromoo Biyyaa Abbaa isaa keessaattii kabajamuu mirgaa namummaa fi kabajamuu mirga dimookiraasii dhabuun yeroo irraa gara yeroottii mana hidhaa garaagaraattii guraamaa waan jiruu fi siyaasaa biyyaa Ethiopia jedhamtuu fi sirna TPLF fi EPRDF’n hoggaanamuu keessatti Aangoo tokkoolee kan hin qabnee ta’ee waan argameef bulchiinsaa mataa keenyaa bulchiinsaa Mootummaa Oromiyaa waliin hundeeffaachuun dirqamaa ta’ee waan jiruuf,  2.Ummaanni keenyaa naannoo Finfinnee jiraatu mootummaan EPRDF fi TPLF qabeenyaa isaa lafa Investerotaa biyyotaa alaattii gurguraachuun Ummaanni keenyaa balaa hamaa keessaa seenuun jireenyaan gadoo ta’ee rakkinaa hamtuu keessaa waan jiruuf, mirgaa abbaa qabiyyee lafaa ummataa keenyaa mirkaneessuun waan barbaachiseef,  3.Oromoon miliyoonattii lakkaa’aman quuqamaa sabbummaa isaanii qabachuu qofaan balleessaa tokkoo malee mana hidhaa biyyaattii garaagaraa keessaattii dararaamaa waan jiraaniif atattamaan akka hiikamanii maatii isaaniittii dabalamaniif dhiibbaan keenyaa barbaachisee waan argameef!,  4.Oromiyaa keessaattii fi guutummaa biyyaattii keessaattii mirgi gurmaa’uu,mirgi press, mirgii barnotaa, mirgii siyaasaa, mirgii amantaa , mirgii waaldaalee akka barsisotaa fi waldaa walgargaarsaa akkaa Maccaa fi Tuulaamaa, mirgii afooshaalee garaagaraa illee sarbamee waan jiruuf, Mirgoota kanaa kabachiifachuuf asiin fulduraa karaa nagaa fi kallaattii garaagaraan yaaliin godhamaa turee deebiin isaa hidhaa fi ajjeechaa, biyyaa itti dhalataan irraa arii’amuu waan ta’eef mirgota kana kana kabachiifachuuf warraaqsi fincila diddaa garbummaa [FDG]barbaachiisee waan argameef waamichaa isinif gochuuf dirqamne.  5.Mirgii Sabaa fi Sab-lammotaa biyyattii wal qixaa kabajamaa waan hin jirreef, mirgoota sabaa fi sablamootaa wal qixaa kabaachiisuu fi sabaa fi sablammoonnii biyyaattii Hiree isaanii hangaa ofiin murteeffatanitti caarraa mirga isaan qaban kabachiisuun waan barbaachisee fi aadaa walkabaajuu fi wal wajjiin jiraachuu guddisuu fi dagaagsuun waan barbaachiseef waamichaa isinif goochuun FDG gaggeessuun mirgaa keenya akka kabachiifannuuf wamichaa godhamedha.  6.Godinaa Gaanfaa Afrikaattii dimookiraasii dhugaa fi karaa nagaa aangoo walittii kennuu fi wal irraa fudhachuun dhaabamee sirnni abbaa irruummaa fi bulchiinsaa nama tokkee fi afaan qawween mirga ummata baldhaa ukkaafamaa waan jiruuf gamtaan kaanee dimokraasii dhugaa godina gaanfa Afrikaa keessatti ijaaruuf waan barbaachiseef roga kanaan aduunyaan akka nu cinaa dhaabbatu gaaffi mirgaa fi dimokraasii dhagaa ijaaruuf barbaanne waan dirqii ta’eef,  7.Biyyaa Ammaa Ethiopia jedhamtee yaamamtu kana keessattii baay’inaan ummaanni Oromoo walakkaa bay’inaa uummata biyyattii ol ta’ee utuu jiruu, kanaa biraan Qaabeenyaan Oromiyaan Qabduu lafee dugdaa biyyaattii ta’ee utuu jiruu, yeroo ammaa kanattii ummanni guddaan kun aangoo kan hin qabnee fi biyyaattii kessaatti hiree tokkollee murteeffaachuun kan hin daandeenyee ta’ee utuu jiruu, Ummaanni Oromoo mirgotaa sabaa fi sablammiilee kabajee mirgaa isaa kabachiifachuun hiree isaa murteeffaachuun dirqama ta’ee waan argameef Ilmaan Oromoo sadarkaa garaagaraa irraa jirtan qabxiiwwaan kanaa bu’uuraa godhachuun gara Bilisummaa sabaa keessaanittii akka dirmaataan waamichaa keenyaa yeroo dabarsinuu dirqamaa lammummaa fi Oromummaa nutti dhagaamee jiruuf gamtaan kaanee mirga keenyaa haa kabachiifannuun dhaamsaakeenyaa guyyuu hundaati!.   Injifannoo Ummata Oromoof!   Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!   Qeerroo Bilisummaa Oromoo University Jimmaa,  Muddee 14/2012  Toorri E-mail Keenyaa ”qeerroobilisummaaju@gmail.com

ESAT, SUMMII UMMATOOTAAF TOLFAMEDHA !!!

Muddee 15, 2012 | Kutaa 2ffa

Ginbot 7 , dhuma irratti bifa maalii qabatee qabsoo isaa itti fufu akka yaade isaanumaaf dhiifnus, Kaayyoo isaa , isaaf qofaa itti tolu milkeeffachuuf jedhee shiroota summiin gutamaniin nama faalu barbaade, wayyaanee irraa adda taasisanii ilaaluun gonkumaa hin danda’amu.  Obsi daangaa qaba . of tuulummaan isaanii addatti Gaazexessitoota isaanii irraa mul’atu fi, haasaan guyyuu irra deddeebi’amee dubbatamu, AMAARIFFAAN “ Andaand Natsaa awuciwochi nan baayochi” “ Hagar inganaxilaallan baayochi” “ Etiyophiyaawwii ayidallanim baayochi ”  siyaasa siree irra baasanii  “yetawaladan hizib malayayat yemmifalliguu ye hassaab dahawochi” jechurra ga’uunn isaanii , ofittummaa isaanii ifatti kan nutti mul’isuu fi hangam nu tuffachaa akka jiran nu huabchiisa. Adeemsi kun ammoo gonkumaa Biyya sana miti , Biyya alaa jiranittu furmaata argamsiisuu hin danda’u.

Humni akka mucaa daa’imu fixatee dhaabbachuuf bititiraa jiru ta’u kun Immiyyee Itoophiyaa , Lazalaalam tinur jechaa , waan silaa bara baraaf ishee jiraachisu hojjachuu irra , summii siyaasaa anatu siif beekaan , Biyyatti boolla hamaatti oofaa akka jiran odoo huabatanii dansaa ta’a.

Kaayyoon isaanii adda duraa maalii ?

Kaayyoon isaanii adda duraa , sirna Ahaadaawwii deebisuudha. AFAAN TOKKO , BIYYA TOKKO kan jedhu. Kana dhugeessuuf , dhaloota har’aa illee of cinaa hiriirfachuu hin barbaadan . saboota cunqurfamoo keyyata 39 deeggaran ofitti dabaluu hin fedhan. Qooqa Ummata wayyabaa ta’ulle , qooqa isaanii cinaa akka dhaabbatu hin fedhan. Kana ibsachuuf ammoo AMAAREFFAAN ,”baquwaanquwa layi yetamasaratachi hagar ayibajanim” jedhu . kanaaf karaa kamiinu sirna Fedaraalizimii jedhamu hin fudhatan. Sirnoota akka Dargiin achitti jiran barbaadu . OPDOnni Ginbooti, Ilaalcha kana waliin akkamiin akka hiriiran rabbitu beeka. Maaliif yoo jedhame , OPDO wayyaaneen gadi ta’uuf deeman. Oromoo ,Oromiyaa isaa irraa fi Qooqa Oromoon hin hojjannee fi hin baranne umuuf deeman waan ta’eef. Sagantaa ykn haasaa hololaa keessatti kana inuma lallaban . garuu hojiidhaan ykn Angoo of harka galfachuun booda, gonkumaa hojii irra akka hin olchine haqa ifa jiruudha. walii gala akeeki sochii GINBOT FI ESAT , humnoota tokkummaa Itoophiyaa diigan dhabamsiisuu  jedha.

Kana waan qabatamaan mirkaneessuuf , akka jabbii quuftee Maallaqa warra adiin , kaayyoo warra adii milkeessuuf leenji’aa kan ture Namni TAAMMAANYI BAYYANA jedhamu, galii ESATif walitti qabuuf Afriikaa Kibbaa dhaqee kan dubbate dhiheessun gaarii ta’a. Qooqa keenyatti hiikeen isinitti hima. “Itoophiyaan Biyya Habashootaatii . kan eenyullee miti. (Warra kushi hin ilaalu jechuudhaa hubadhaa )waggaa 3000f qooqa tokko kan dubbattu. Seenaa tokko kan qabdu. Biyya gootootaa , Biyya minilik ijaare, H/Sillaaseen Afriikaatti beeksise, mankaraasistootaa fi leellistoota sabummaan hin diigamtu ! Bilisa baastootaan hin diigamtu. Itoophiyummaa malee sabummaa hin beeknu ! Daangaan nu giddu diigdootaan ijaarame ni diignaa !” jedhee itti fufe.  SUMMIIN UMMATOOTAAF TOLFAME TOKKO JEDHAA.  !!!!

Wal ga’ii Ameerikaatti gaggeeffatan irratti, Taammaanyi akka tasaa waltajjii irraa bu’ee Dr.Biraanu Naggaa galagalchuu barbaadu, OPDOn GINBOT 7 bakka argamanitti ammoo kan jedhan isiniif haa dabalu . hiikkaa isaa “beektoota siyaasaa Oromoo warri ofiin jedhan, Bara Dargii fi H/Sillaasee , Amaaraatu nu miidhe jedhu. Garuu , Mangistuun Haati Oromoodha. H/Sillaaseen Oromoodha. Maarree nuuti akkamiin isaan miine ? bara minilikis Amaaratu nu miidhe jedhu . Miniliki eenyu  ? kanaaf yaakki jiraates qooddachuu qabna”  jedhee Ummata yeroo sana sabummaa isaan qofa dhumetti qoose. SUMMIIN TUFFIIN GUUTAME KANA CAALU JIRAA ? Kana irra wanni nama gaddisisu , kolfaa fi harka rukuttaa isa boodaa keessatti OPDOn Ginbo 7 sagalee guddaa qabachuu isaaniti.

Ragaa torban tokko dura ESATin dabre tokko isiniif haa ida’u. Yunivarsiti Finfinneetti , dura taa’aa Damee Barnootaa fi qorannoo Qooqoota Itoophiyaa kan turan , Dr.Abrahaam Alamu , Wayyaaneen isaan ariinaan Biyya alaati ba’anii achumaan hafan. Sababaan itti ari’aman, kan isaan jedhan, “Barattoonni , qooqa Itoophiyaa , aadaan Itoophiyaa kkf. Kan jedhamu hin jiru. Biyyi kun ol aantumaa qooqa tokko  haa dhaabdu . qooqi keenya kan Biyyooleessaa haa ta’uu ! jedhanii gaafachuu fi, obbo Abirahaamis yaadi barattoota kanaa Biyya diigaa jedhanii xalayaa waan galchaniif  ari’anu ibsu”. SUMMII SADAFFAA ..

Namni kun Qooqa Oromoon Digirii lammaffaa fudhachuu ibsee, Oromiyaa keessatti dhalatee guddachuu ibsa. Namni kun Qooqa maastarsi itti fudhate kan Biyyooleessaa yoo ta’e maal ta’a ? maaliif morma ? Qooqi Oromoo kan Biyyooleessaa yoo ta’ee, akkamin Biyya diiga ? waan kan koo jedhu akkamiin gadi qabu barbaade ? moo GINBOT Afaan Oromoo beekudha laata ? kan kana irra caalu ammoo akkas jedhe , “ Biyya kana tokkummaa ishee eegsiisuuf, Biyya sabootaa jechuu hin qabnu . Ummatoota jechuus hin qabnu. Ummata qofa jechuu qabna .UMMATA ITOOOPHIYAA MALEE , UMMATOOTA ITOOPHIYAA KAN JEDHU HIN FUDHANNUDHA. inni sun garaagarummaa argisiisa ” jedhe.  Mee obboleewwan koo , hammeenya saboota irratti hojjachu barbaadan waraabanii tamsaasuu caalaa SUMMIIN  BIROO JIRAA ?????????????

Humni dhiiga haaraa akka dhangala’uuf arreedaa jiru kun , humnoota tokkummaa Itoophiyaa diigan jedhu , adda baasee keewwatee, adda durummaan kan irratti hojjatamu qabu garuu sadii lafa keewwatee jira.

 1. Dhaabbilee siyaasaa Bilisummaa Ummata isaaniif qabsaa’aa jiran, addatti ABO dhabamsiisuu ykn diiguu ,, YOO danda’ameef sagantaa isaa jijjiiree akka waliin hiriiru taasisuudha.
 2. Wayyaanee Biyya keessaas alaas dhabamsiisuu fi
 3. Kaayyoo warra isa filatee milkeessuu fi Asabiin deebisuudha.

Qabxiileen kun jibba Daargii waggaa 21 duraan wal fakkaata . kana irratti wanni hubachuu nu barbaachisu, humni kun humnoota biraa irratti sochii taasisu kamuu mormuu odoo hin taane, sagantaa isaa lafaa qabu keessatti akkatti nu irratti qiyyaafatanii hojjachaa jiran, kaayyoo isaanii milkeessuuf jecha qabsoo keenya irratti hammeenya hojjachaa jiraachuu isaanii mul’isuuf qofaa ta’uu , akkasumas ummati oromoo waan itti deemaa jirullee hubatee akka of qopheessuuf qofaa akka ta’ee naaf hubadhaa . kana keessaan ammoo Qabsoon Ummata keenya mirga isaa kabachiisuuf adeemsifnu keessatti sagantaa scohii keenyaa babal’ifachuun illee hedduu barbaachisaa ta’uu akka hubannuufi.

 1. 1.   ABO akkamiin dhabamsiisuuf ykn KAAYYOO jijjirsisu yaalaa jiran?

Tokkummaa Itoophiyaaf yaaddoo guddaan ABO dha jedha sagantaan isaanii . kanaaf dhaaba kana dhabamsiisuu ykn kaayyoo jijjiirsiisuu kan jedhu murtii isaanii jalqabaat. Kana milkeessuuf  Qabsoo keesatti kannen walittii dallanan wal dura dhaabuuf shiroota hedduu gaggeessan. Jara kanaan dhaaba kana kaayyoo jijjiirsiisanii OPDO ofii ijaaruuf , achumaanis dhaaba kana diiganii abbaa dhabsiisuuf shira summii hamaa qabu facaasanii firii irraa dhabaniiru . dhaabni kun wal qoodee akka laafatu taasisu keessattis qooda guddaa qaban . Namoota maallaqaan bituu fi cichitoota adamsiisuu keessatti qooda qaban. Dhuma irratti humni itti maxxanee achumaan hafe, humna kaleessa iyyuu akka dhabee qabsoo gufachiisaa ture walitti qabatee itti gale. Maqaa keessanis ABO jedhaa jedhan . warri of dada’ee jiraachuu hin dandeenye hundi itti galagale. Waan ajajaman hojjachuu waliin umame itti fufan.

Hogganoonni GINBOT 7 dhaaba kana diiguuf ykn dhabamsiisuuf murachuu fi irrattillee hojjachaa jiraachuu isaaniif ragaa guddaan ni jira. Tokko qofaa haa kaasu. Hogganoonni GINBOOT 7 hara’aa irra jireessi , Biyya alaa miti Biyya keessa osoo jiranii dhaaba kana akka gaaritti ni beekan. Kana irra dabranis, QINIJITI FI ABOn tumsa wayita tolfatan, Hogganoota dhaabaan harka wal qabanii , waliif mallatteesanii wayita turan , Hogganoota dhaabaa eenyufaa waliin akka mallatteessanii fi wal ta’an akka gaariitti ni beeku turan. Garee har’a isaaniif OPDO ta’e akka hin taanes tolchanii ni beekan . garuu dhaaba kana dhabamsiisuun sagantaa isaanii waan ta’eef qofa, odoo beekanii haftoota seenaa walitti guuranii Biyya alaatti hololaa jiran.

Adeemsi isaanii inni biraa, dhaaba kana keessaa namoota baasuu, Ilmaan Oromoo Dargi kessa turanii fi ilaalcha isaaniin ligidaa’an walitti guuranii , keessattu dhalooti har’aa yaada keessa jiruu akka dagatuuf , karaa miidiyaa isaanii asi baasuun akka lallaban taasisaa jiraachuu irra dabranii ABOn kaayyoo isaa geeddaree jira jedhanii yakka ol aanaa nu irratti hojjachaa jiran . wayyaaneen , OPDO ta’uun Oromoo ta’u , ABO ta’un Oromoo ta’uu miti jedhee ummati akka amanuuf , yakka seenaan namaa hin dhiifne hedduu irratti hojjatte. GINBOT 7s, tokkummaa Itoophiyaa kan deeggare oromoo ta’ee , kan hin deeggarre oromoo miti jechuuf deeman .

Kana malee Ilmaan Oromoo , ofii yaadanii murtii mataa isaanii fudhachuu akka nama hin dandeenyetti ilaalanii , namoota Oromoo ta’an , beekumsaanis ta’u waan biroon beekaman karaa miidiyaa isaanii fidanii Oromoo akka hawwatan taasiuun toftaa isaanii keessaa tokko . Intarviwuu Ilmaan oromoo waliin gaggeessan daangeessanii , gaaffilee gara kaayyoo isaanii gaggeeffachuu , waan akka isaaniif dubbatu barbaadan akka loon sogidda dura qabanii dubbachiisuuf wayita yaalan nama gaddisisu.

Walumaa galatti Ummata kana ilaalcha Bilisummaa keessaa baasuuf maallaqa kana hin jedhamne ramadanii irratti hojjachaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Dhaaba kanaa fi miseensa , dhaaba kanaa fi Ummata adda baasuuf Biyyaa keessaa fi alatti hammeenya kana hin jedhamne gaggeessaa jiru. Biyya alaa keessatti sochii Ummata keenyaa daangeessuuf shirri wayyaanee caalu GINBOT sabaatti fi ESATin gaggeeffama jira. Keessattu dhaloota Biyya keessaa hawwachuuf , Ol aantummaa qooqa tokko fudhachiisuuf , Naannoon Oromiyaa Qooqa ummatichaan akka hin hojjannee fi hin baranneef toftaa heddu dhokataa ta’een hojjachaa jiraachuu dhaga’amaa jirra. Kunis namoota wayyaanee keessaa kaayyoo tokkummaa itoophiyaa sana barbaadaniin hojjatamaa jiraachuu odeeffannoonn milqee ba’u ni saaxila.

Egaa huabdhaa , humni maqaa oromoon dhaaba yakkamaa akkasii waliin Kaayyoo jijjiiree waliin dhaabbate kun , yakkoota gurguddoo seenaan hin dhiifneef GINBO 7f jedhee Ummata isaa irratti hojjateera .

 1. Seeraan ala Kaayyoo dhaabaa jijjire.
 2. Bara 2008 maqaa jijjiiramaan dhaaba keessaa ega of baase booda , qabsaa’oota adeemsa isaa didan hundaa ajjeeseera .
 3. Qabsaa’oota qabsoo Ummata isaaniif manaa ba’an dantaan gawwamsee wayyaaneetti harka akka laatan hojjateera.
 4. Sochii diinaa dhaaba laamsheessuu milkeessuf jecha, humni Dinagdee dhaabaa akka qisaasamu taasiseera.
 5. Tokkummaan ummatichaa haala yaaddeessaa keessa akka seenuuf halgaa sagantaa baafatee hojjatu waliin amma har’antanaatti dhaabbatee jira. Kan kana irra jiru seenaa fi yeroofan dhiisa.

Humni , summii Ummatootaa ta’e kun , hammeenya nu irratti hojjatu hanga hin dhaabnetti , hammeenya isaa kana dhaloota itti aanuf illee akka keenyu beeku qaban. Gaazexessitoonni isaanii xiinxaltoota siyaasaa of fakkeessanii qabsaa’ummaa keessaa of baasuuf deeman, holola isaanii duubaa shiraan guutame kana iggiti itti hin godhan taanaan , ummata hubachiisuun itti fufa. Dhuma irratti herreega jiruun kan miidhamu isaaniif dhiifna. Summii Wayyaaneetti facaasani fi dhiiga maqaa Asabiin dhagala’uuf deemus, isaanumaaf dhiisee , qalbii isiniif haa kennun jedha. Diyaasporaa qalbiin  bades , rabbi qalbii  keessanitti isin haa deebisun jedha.

QABSOON OROMUMMAAN EEGALAMTE , OROMUMMAAN GALII ISII NI GEESSI !!!!!!!!!!! 

Burqaa430@gmail.com

 

ESAT,  SUMMII  UMMATOOTAAF  TOLFAMEDHA !!!  – kutaa 1ffaa

ESAT,SUMMII UMMATOOTAAF TOLFAMEEDHA !!! kutaa 2ffaa

Kaliti: the Robben Island of Ethiopia

By Obsa O.

b_200_150_16777215_00___images_bakalagarbaDecember 14, 2012, ADDIS ABABA (Opride) — Ethiopia’s Federal Court sentenced two Oromo prisoners of conscience languishing at the notorious Kaliti prison, Bekele Garba and Olbana Lelisa to eight and thirteen years, respectively, under charges of “inciting a secessionist rebellion.”

According to Bloomberg News, seven other Oromos were given sentences ranging from three to 12 years “for getting training in camps in Kenya and being involved in gunfights with Ethiopian soldiers.” In the case of Gerba and Lelisa, one of the evidence used by the prosecutor to win a guilty verdict was speaking to the BBC and meeting with representatives of the UK-based human rights group, Amnesty International.

Ethiopia’s little known Kaliti prison smacks of South Africa’s apartheid-era Robben Island, where thousands of Black South Africans including Nelson Mandela spent their darkest days. The brutality of the apartheid system did not stop at sending freedom thirsty individuals to jail; many were also slayed in their quest for freedom.

Later on, after their ‘long walk to freedom’, Robben Island, South Africa’s equivalent of Alem Bekagn, became an iconic spot for the freedom fighters. The political nature of Robben Island’s inmates, the accounts of terrible prison conditions, and the state of prisoners resemble that of Ethiopia’s Kaliti today.

But unlike Robben Island, Kaliti–a notorious prison on the outskirts of Addis Ababa where prisoners dreadfully stockpiled with poor hygiene and visits by family members and lawyer are at the discretion of a bureaucratic prison supervisor–is little known to the world.

Kaliti houses an estimated 20,000 Oromo political prisoners. Oromo students, academics, members and leaders of opposition have been thrown into this jail under concocted charges. Among them, very few are convicted while the majority languishes without proper legal prosecution. Of course, there are also hundreds of prisoners from different ethnic groups, though their number and the cases they were charged with are incomparable to that of Oromo prisoners. The overwhelming majority of Oromo inmates are prisoners of conscience, who were convicted solely based on their political views and membership in Oromo ethnic group.

“It is bad for Ethiopia that so many Oromos are in a prison,” said Bulcha Demeksa in a recent interview with The Reporter newspaper. “Young people, the productive segment of the society are suffering in jails, in tens of thousands, without committing any crime.”

The sheer brutality and abuse of Oromo prisoners at Kaliti has been documented by human rights activists. The case of Alemayehu Gebra, a physically disabled detainee who was shot to death in prison, underscores this enigma. Gerba, an engineering student at Addis Ababa University, was picked up by security forces from class and jailed at Kaliti in Nov. 2005 after opposing the transfer of Oromia’s capital city from Finfinne (Addis Ababa) to Adama. Despite his medical status, Gerba was reportedly tortured on several occasions and was later shot to death after spending four years incarcerated without due process of law.

–For Full Report click Opride.com

WBOn Tarkaanfii Itti Fufeen Diina Irratti Mirga Argate

(Madda Oduu ABO/MOA/ Muddee 12, 2012)

Haasxaa WBOIrree fi gaachanni ummata Oromoo WBOn qubattuu diidaa fi lukkeelee nyaaphaa irratti tarkaanfii fudhatu itti fufe. Akka kanaan humni addaa WBO Godina Baha Wallaggaa Ona Diiggaa Saasiggaa keessa sosso’u tarkaanfii Muddee 9, 2012 fudhateen basaasota ol aanoo fi jajjaboo diinaa 3 ajjeesee jira. Basaasoti diinaa:

1.Pheexros Negga, 2.Eliyaas Teklay, 3.Bayyane Aksum

Kanneen jedhaman kan ajjeefaman Ona Diiggaa Saasiggaa bakka Baloo Jaagafooyii jedhamutti. Ergamtootni diinaa kanneen kan naannoo kanatti bobba’aniif bakka humni addaa WBO irraa sosso’uu fi jiru qoratuuf oggaa tahu kanatti dabalees ummata Oromoo fi Gumuz wal lolchiisuuf shira xaxuuf akka tahe beekamee jira. Humni addaa WBO tarkaanfii kana fudhate ummatni Oromoo bakka jiru maratti karaa danda’ame hundaan deggersa isaan FDG akka cimsu yaadachiisee. Tarkaanfii diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu kan itti fufu tahuu dhaamee jira.

IUOf!

Ethiopian Court Gives Oromo Politicians Prison Over Secession

374535_498227683543108_1389307551_n[1]

By William Davison

Dec. 11 (Bloomberg) — Ethiopia’s Federal High Court sentenced two senior Oromo politicians to as much as 13 years in prison after their convictions on charges of inciting a secessionist rebellion.

Bekele Gerba, deputy chairman of the opposition Oromo Federalist Democratic Movement was sentenced to 8 years in prison and Olbana Lelisa of the Oromo People’s Congress party to 13 years, Judge Kenate Hora said.

“It’s absolute injustice,” Bekele said to reporters outside the courtroom. Bekele and Olbana were accused of being members of the banned Oromo Liberation Front and inciting students to rebel, Kenate said. Seven others were given sentences of between three years and 12 years for getting training in camps in Kenya and being involved in gunfights with Ethiopian soldiers, he said.

The Oromo Liberation Front has been fighting for more autonomy for the Oromo, Ethiopia’s most populous ethnicity, since 1973, according to its website. The group was initially part of a transitional government after helping allied rebels oust the Derg military regime in 1991. The Ethiopian government silences legitimate Oromo opposition by branding them rebels, Amnesty International said in a report in January.


William Davison
Bloomberg News

Labsa Walhubannoo fi Waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Gurmuu Qabsaawotaa fi Miseensota ABO

Muddee 11, 2012 (Oromo Liberation Front) – Bara 2008 keessatti rakkoon Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) keessatti uumamuun ni yaadatama. Rakkoon uummame kuniis dhaaba keessatii fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaatti dadhabina fide.  Adeemsa keessatti murni Jijjiramaa jedhu gariin (Amajjii 1,2012), murtii  bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa faallessu labsan. Hogganooni, Qondaalonni fi miseensotni gariin kanuma hubachuu fi balaaleffatuu dhan, Gurmu Qabsaawota Oromoo fi Miseensota ABO jedhuun of ijaaran. Haala uumame ykn  muudate kana irratti hundaawuun,  tokkummaa miseensota dhaaba keenya ABOf laalatuu dhaan, fi hegeree QBO fi walabummaa Oromiyaa duree kennuudhaan, ShG GS ABO wajjin mariin deemsifamaa ture. Mariin yeroo dheeraaf bakka bu’ootiin walii tahuun gaggeeffame kun wal hubannoo fi murtiilee armaan gadii irra gahuun xumurame.

Walhubannoo fi waliigaltee:-

 1. Sagantaa Siyaasaa fi heera  ABO bakkaan gahuu  irratti ejjennaan keenya tokko tahuu isaa fi bakkaan gahuu isaafiis waloon qabsaawu.
 2. Rakkoolee moraa QBO keessatti dhalatanif furmaata hundee itti godhuu fi ABO daran cimsuu irratti waliin hojjachuuuf murteeffanne.
 3. Miseensoota sababaa/haala adda addaan walirraa fagaatani turan walitti fayyisuu fi hafuura jaallummaa deebisanii dagaagsuu.
 4. Rakkoolee bara 2008 ABO keessatti uumamteen hawaasa Oromoo waan tuqeef, akka haalli akkasi fuldura nutti hin deebine  gamtaan irratti hojjannee furmaata waaraa soquuf murteeffanne.
 5. Xiyyeeffannaan keenya guutumatti diinarratti akka tahuuf  hujii keenya qindeeffachuu fi qooda keenya gumaachuu.
 6. Rakkoooleen/badiileen fakkaatoon mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti  deebi’ee akka hin mul’atne fashalsuu fi yoo mul’atees furmaata waloo iiti barbaaduuf murteeffanne.
 7. Mooraa QBO cimsuu fi qabsoo finiinsuuf qooda nurraa eegamu gahummaan  bahuuf irratti waliif galle.

Kanaaf,  waltahiinsaa fi wal hubannoo irra gahame bakkaan gahuuf koree qunnamsiiftuu ykn laison committee takka akka utubamte; sadarkaa hundaatti miseensoti akka walitti dhihaatan, wal hubannaan kun hojii irra  oolu  fi miseensoonni akka bakka takkatti deebi’an irratti haala mijjeeysuuf hojjachuu.

Waltahiinsaa fi wal hubannoon kunis  haasofni fakkaataan qaamota, namoota, ykn jaarmayoota Oromoo  biro waliin kan deemaa jiruu ykn  sichi eegalamu illee yoo tahe kan haala kana gabbisuu fi milkeessu akka tahuu  irratti waliif galle.

Injifannoo Ummata Oromoof!!

Adda Bilisummaa Oromoo                                          Gurmuu Qabsaawotaa fi Miseensota ABO

 

Human Rights Activism – The Practice For Changing

December 9, 2012

10 December, 1948 was the day on which United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, which has become a universal standard to defend and promote human rights. It is observed every year around the globe as a special day among the peoples of the world. Because it was the day on which the fact that all human beings are born with equal dignity and inalienable rights and fundamental freedoms was recognized thorough the Universal declaration of Human Rights, and spread to the world nations.

A theme is chosen every year for the Human Rights’ Day. This year’s theme of observance of the Human Rights’ Day is “inclusion and the right to participate in public life”. It was taken from Articles 19, 20, and 21 of the Universal Declaration of Human Rights that elaborate on the right to freedom of expression and opinion, the right to freedom of assembly and association and the right to take part in government, either directly or through freely chosen representatives.

From the outset, the message “Know your human rights” from the United Nations was sent to the citizens of all countries; because human rights are the same for all, regardless of race, color, sex, language or religion. The message was important; because those who are aware of their rights would stand up for the realization of those rights. Learning about one’s own rights builds respect for the rights of others, and shows the way to building a more tolerant and peaceful society. Knowledge of human rights. But, still millions are suffering in the hands of dictators because of their low level of knowledge and understanding of their fundamental rights.

Since the Universal Declaration of Human Rights was adopted over 64 years ago, there have been dramatic advances in crafting different human rights instruments as covenants, conventions, protocols and treaties to be used for the realization or implementation of the Declaration. Today, there are about ten such international human rights instruments in place to be followed by the member states. These binding human rights documents, which were created at different times after 1948, were adopted by the majority of member states at UN General Assembly and open for signature and ratification to member states. Once it is signed and ratified by a member state, it the responsibility of the member state to implement and submit every four years a progress report on the protection and promotion of human rights in their territory. All international human rights instruments are delegated by independent committees created by UN and are responsible for monitoring the proper implementation of the documents by member states.

However, many signatory states have been seen while underperforming their responsibilities and duties to protect human rights and fundamental freedoms; and in the contrary becoming human rights violators. Today, millions of citizens are suffering in the hands of their own governments who claim they have a democratic system. Genocide, torture, abduction, killing, and kidnapping are some of the human rights violations still we wittiness after sixty four years of the declaration of human rights. All civil, economic, political, social, and cultural rights have been denied in such countries. When rights to adequate food, housing, employment, cultural life are denied and large group of people are excluded from the society’s decision making processes, they are likely to follow social unrests. A very good example is the Arab Spring, which has been going on for over a year. Such conditions often facilitate the rise of justice conflicts, in which citizens demand that their basic needs be met.

Indeed, many conflicts were sparked or spread due to violations of human rights. For determination to continue fighting. Violations may also lead to further violence from the other side and can contribute to a conflict’s spiraling out of control.

To stand up against the dictators, the civic organizations such as human rights organizations should play a decisive role in educating the people about their human rights. This can increase human rights activism which will bring change in practice as seen in the Middle East and North Africa countries from 2010 to present.

It seems that the UN needs to work towards changing its mechanism of monitoring the member states’ human rights protection and promotion. Of course the activities of UN Human Rights Council should encourage the human rights activism. But, in practice the Human Rights Council condemns only the atrocious situations of human rights in different countries instead of taking practical measures. The respect of human rights should not depend only on the willingness of the member states. The member states also have responsibilities and duties to respect international human rights standards. So, we would like to recommend that the UN organization in general and the Human Rights Council in particular take more stronger steps, such as ranking the member states human rights protection and promotion performances along with some legal measure wherever and whenever needed. In order to take such decisive action, the UN Human Rights Council should first and foremost look within its internal organization. The Organization must clean itself from embracing human rights violator as its member states.