Ethiopia miseensa Komishinii mirga namaa UNtti filachuun UNif qaanii dha!

B. J. irraa | Muddee 17, 2012

Ethiopian Police brutality: Daily life with full of harassment....young boys, girls, mothers and fathers cry every day, as Ethiopia is elected to UN Human Rights Commission to protect these victims.

Ethiopian Police brutality: Daily life with full of harassment….young boys, girls, mothers and fathers cry every day, as Ethiopia is elected to UN Human Rights Commission to protect these victims.

Dhiyoo kana motummotni gamtoman (UN) Itopiyaa miseensa Komishinii mirga namoomaa (HRC) godhanii filachun dhaga’amera. Oduun kun ummatoota cunqurfamoo mootummaa Itopiyaatin mirgi isaanii daangaa malee dhitamaa jiru biratti gadda gudda kan uume dha.

Biyya tokko miseensa Komishini mirga namoomatti filachudhaf ‘The General Assembly takes into account the candidate States’ contribution to the promotion and protection of human rights, as well as their voluntary pledges and commitments in this regard’ kan jedhu dubbisna.Asirratti gaafiin jiru dhuguma Itopiyaan ulagaa kana guuttee filatamtee kan jedhu dha. Akka isheen ulagaa kana hin guutne gochi isheen lammii biyyaa irratti raawwattee fi raawwataa jirtu armaan gadii ifatti mullisa. Kanas qoondalli UN tokko kan jedhan kanaa gadii ni mirkanesa.

The top United Nations human rights official today said she is “seriously alarmed” by the current climate of intimidation against journalists and human rights defenders in Ethiopia due to an overly broad interpretation of laws concerning terrorism and civil society in the country.

“The recent sentencing of 20 Ethiopians, including prominent blogger Eskinder Nega, journalists and opposition figures, under the vague anti-terrorism law has brought into stark focus the precarious situation of journalists, human rights defenders and Government critics in the country,” the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, said in a news release.

Charging journalists and political opposition member with terrorism and treason charges is seriously limiting their legitimate rights to freedom of expression and association, Ms. Pillay noted, and urged the Government to review its legislation, as well as its interpretation and application by the courts.

Mootummaan Itopiya ganna 21 dura guyyaa aangoo qabate irra eegale mirgota ummatoota itopiyaa dhitudhan kan beekamee dha. Kanas dhabbileen mirga namoomatif falman kan akka Human right Watch, Amnesty International, human right league of the horn of Africa (HRLHA) fi Oromia Support Groug ( OSG) , akkasumas mootummaa Amerikaa dhabalatee ibsa yeroo adda addaa irratti basaa turn ni yaadatama. Mootummaan Itopiyaa garuu iyyaa qaamolee kanatif gurra tokkolle utuu hin kennin ammallee gocha dhiibbaa mirgoota namoomaa itti fufee jira.

Haala kananis bara 1991 irraa eegalee hanga harratti yakka sanyii duguuguu ( genocide) ummata Oromoo irratti raawwatera. Kanas imaamata mootummaa godhate akka ta’e kan gaditti dubbifamu irraa hubachuun ni danda’ama.
Stated Government Policy.

Oromo nationalism is perceived as the greatest threat to the ruling government party (the Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front – EPRDF – an umbrella party, led and dominated by the Tigrean Peoples Liberation Front – TPLF).

According to the EPRDF party journal, Hizbaawi Adera [People’s Custodian], Tahsas, 1989, Ethiopian Calendar [December 1996], ‘To defeat narrow nationalism . . . must be part of our struggle’. ‘In order to have a lasting solution to our problem . . . we have to break narrow nationalist tendencies in Oromia . . . we have to fight narrow nationalism to the bitter end . . . to smash it in a very decisive manner. . . . fighting the higher intellectual and bourgeoisie classes in a very extensive and resolute manner. . . . The standard bearers of narrow nationalism are the educated elite and the bourgeoisie’.

‘[W]e must be in a position to eradicate all narrow nationalists . . .’( quoted from Oromia support group report)

Motummaan Itopiyaa heera biyyatti, Seerota , kovenshinotaa fi protokolota UN eegumsa mirgota namoomaa ( fundamental human rights) ilaalchisanii ifaan taa’an irraa ejjetee mirgota ummatootaf kenne gutumaa gututti kan cabsee dha. Maqaa ’Heericha keenya eeguu ( Hige mengistachinin lemetebek) jedhun lammilee biyyatti keessumaa lammilee Oromoo mirga isaanitif dubbatan ittin dhabamsiisaa ture ammallee itti jira.

Mirga yaada ofii bilisa ta’aani ibsachuu, mirga barreesuu seeraan kenname dhorkachudhan gaazexesota yakka sobatin himata irratti dhiyeesee isa kaan mana hidhatti naqaera, kaan akka biyyaa baqatan godhera. Gocha kanaanis Itopiyaan biyyota farra gaazexesotaa ta’an keessaa sadarkaa jalqabaa irraatti galamuun ishee ni beekama.

Heera biyyatti irratti namni kamiyyuu ragaa malee hin qabamu, hin hidhamus, akkasumas namni yakkaan shakamee qabame tokko hanga manni murti ragaadhan mirkannesutti yakkamaa dha hin jedhamu jedha. Haata’uu garuu mootummaan Itopiyaa utuu namootni qabaman mana murtitti hin dhiyatin dursee yakkamtoota jechudhan mana murtii irratti dhiibba geesisudhan murti haqaa akka hin argane gochudhan mirgoota namni shakkamee qabame tokko qabu dhorkachudhan kan beekamu dha.

Mootummaan Itopiya seera farra shororkeesaa (anti terrorism law) jedhu labsee namoota nagaa soban yakkee hidhaa waggaa dheeraa itti murtesaa jira. Haala kanaan gaazexesoti, ooggantotni dhaba siyaasaa mormitotaa hedduun mana hidhaa Qalittiti darbatamani jiru.

Sabbontotni fi beektootni Oromoo kan akka Baqqalaa Garbaa fi Olbanaa Leelisaa bakka bu’oota dhaba mirga dhala namatif falmu ( Amnesty International ) wajjin waan haasanif shororkeesitota jedhamanii hidhan waggaa dheeraa itti murta’era erguma Itopiyaan miseensa komishini mirga namoomaa UN taatee filatamte.

Mootummaan Itopiyaa gazexesota Swidin naannoo Ugaden irratt argaman jedhee shororkeesitu jechudhan himatee wagga tokkof ji’a lama erga hidhee booda dhiibbaa falmitootaa mirga namaa irraa irra gahen gadhi dhisera. Reefa nama duraan du’ee wajjin suuraa kaasanii ragaa godhachuf yaalli ergamtootni mootummichaa raawwataa turan gaazexesotni Martin Schibbye fi Johan Perrsone saxilaniru.

Seera farra shororkeesaa jedhamun hagam mootummaan Itopiyaa ittin mirga lammillee biyyatti miidhaa jiru qondalli UN tokko kan dubbatan kanaa gaditti mullata.

‘The top United Nations human rights official today said she is “seriously alarmed” by the current climate of intimidation against journalists and human rights defenders in Ethiopia due to an overly broad interpretation of laws concerning terrorism and civil society in the country.

“The recent sentencing of 20 Ethiopians, including prominent blogger Eskinder Nega, journalists and opposition figures, under the vague anti-terrorism law has brought into stark focus the precarious situation of journalists, human rights defenders and Government critics in the country,” the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, said in a news release.

Charging journalists and political opposition member with terrorism and treason charges is seriously limiting their legitimate rights to freedom of expression and association, Ms. Pillay noted, and urged the Government to review its legislation, as well as its interpretation and application by the courts.’

Mootummotni gamtooman ( UN) kana mara utuu beekani yookin utuu dhaga’anii Itopiyaa miseensa Komishinii mirga namoomaatti filachuun UN f qaanii dha kan jechisisan keessa kun isaa tookko dha.

Mootummaan Itopiyaa yakka sobaa uumee ittin lammilee biyyatti yakkudhan kan bekamu dha. Basaastotaa fi nagaa eegdota warra jedhamanin magaalaa Finfinnee fi bakka addaa addatti dhuka’a dhukaasisee ilmaan oromootu akkas godhe jechudhan kaan ajjeesera, kaan qabe yakka malee hidhaa wagga dheera itti murteesera. Gocha isaa kanas dhabbani Wikikleaks jedhamu akka armaan gaditti saxil baasera.

‘Ethiopia Bombs Itself’

Recently released Wikileaks Ethiopia files expose how Ethiopian security forces planted 3 bombs that went off in the Ethiopian capital Addis Ababa on September 16, 2006 and then blamed Eritrea and the Oromo resistance for the blasts in a case that raises serious questions about the claims made about the bombing attempt against the African Union summit earlier this year in Addis Ababa, Ethiopia.

In a report from 2006 marked “Secret ; Subject: Ethiopia: Recent Bombings Blamed on Oromos Possibly the Work of GOE [Government of Ethiopia]” “Classified By: Charge [d’Affairs] Vicki Huddleston”, “An embassy source, as well as clandestine reporting, suggests that the bombing may have in fact been the work of the GoE security forces.” (Cable reference id: #06ADDISABABA2708.)

At the time, the western media reported the Ethiopian National Intelligence and Security Service (NISS) claims that the bombs were “part of a coordinated terror attack by the OLF [Oromo Liberation Front, the oldest national liberation movement in Ethiopia] and Sha’abiya (Eritrea) aimed at disrupting democratic development”.

The Wikileaks report goes on, “a typically reliable information source” who “contacted Post to report that” the bodies of three men found at the bomb sites “had been picked up by police a week prior, kept in detention and tortured. He said police then left the men in a house and detonated explosives nearby, killing 3 of them.”

This exposes the history of how the Ethiopian regime has planted bombs and then blamed Eritrea and the Ethiopian resistance. The lies that make up the official version of this alleged terrorist attack raises serious questions about the credibility of the recently released report by the UN via its US State Department affiliate, the Monitoring Group for Eritrea and Somalia, which blames the Eritreans and the OLF for the January bombing attempt at the African Union summit in Addis Ababa, Ethiopia. Identical lies about a nearly identical “terrorist attack”, all accepted as fact by the western media. This should also deliver another body blow to the Obama White House and its claims that Eritrea supports terrorism in the Horn of Africa.

Dhiibbaa mirgota dhala namaa mootummaan Itopiyaa raawwatee fi raawwata jiru kan himamee dhumu miti.

Gargaarsa midhan nyaataa ummatota beelan midhamanif biyyota addaa addaa irraa dhufu faayida siyaasatif oolchudhan ummatota paartilee mormitotaa deggaran beelaan adabudhan haaloo itti bahera mootummaan Itopiya. Kana irratti dhaabbileen mirga namaaf falman yeroo baayee gabaasaniru.

Filannoo bara 2005 booda magalaa finfinnee fi Oromiyaa bakka addaa addati namoota mirga seera biyyatitin kennametti fayyadamanii sagaleen keenya hin saamamu jedhanii hirira bahan Finfinnee keessatti namoota nagaan 200 ol ta’an kan ajjeefsaman yoo ta’u namootni 30,000 ta’an hidhamanii reebamaniru. Oromiyaa keessattis namoota heddutu ajjeesame. Tarkanfii shororkeesummaa mootummaan Itopiyaa ummatota irratti raawwate Kanas komishinononi rakkoo filannoo bara 2005n walqabatee Finfinnee fi Oromiyaa keessatti umame qoratan mootummaan gara jabinaan tarkanfii wal himadalee ummata nagaa irratti fudhachuu isaa mirkanesaniru. Duraa ta’aa fi itti aanaa dura ta’aan komishinii ajjechaa Finfinnee qorate gabaasa mootummaan tarkanfii wali hin madale fudhate jedhu dhiyeesan mootummadhan sodachisamanii biyyaa akka baqatan ni beekama. Tarkanfii sanas gamtaan Awurophaa fi mootumman Ameerikaa balalefatani turan.

Mootummaan Itopiyaa lafa qoteebulaa hektara miliyoonatti lakka’amu irraa fudhatee abbotii qabeenyaa biyyota ambatti gurgurudhan qoteebultotni miliyonatti lakka’aman buqa’ani beelaa fi gadadoo keessa akka galan gochuudhan mirga hawasa qoteebulaa dhiibera. Dhabbileen mirga namaf falman saamicha lafaa ( land grab in Ethiopia ) jedhanii hagam dhiittan mirga namaa daangaa isaa akka darbe ibsuun isaanii oduu yeroo dhiyoo ti.

Mootummaan Itopiyaa Amantii ummataa keessa seenudhan ummata Muslimaa gaafii mirgaa seeraa biyyatti irra taa’etti fayadamani dhiyeesan jallisudhan shororkesitota jedhee ajjeechaa irratti raawwatera. Bakka bu’oota hawwasa kanaa ta’anii kan motummaa wajjin maree ta’aa turan namoota 29 irratti himata sobaa dhiyeesee mana hidhatti gidirsaa jira.
Tarkanfii mootummaan abbaa irree Itopiyaa amantii ummataa keessa galee fudhatee fi ammallee fudhachaa jiru kana komishinin mirga amanti adunyaa Ameerikaa dhiyoo kana akkas jechudhan yaaddo qabu ibsera. ’’The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) accused the government of arresting peaceful Muslim protesters, noting that 29 of them had been charged last month with what the authorities said was “planning to commit terrorist acts’’.Balallefachuu irra darbee jila tokko akka gara Itopiyaatti ergu beeksisuun isaa oduu yeroo dhiyoo ti.

Mootummaan Itopiyaa saba Anyuak irratti rayyaa ittisa biyyaa bobaasudhan namoota dhibba heddutti lakka’aman ajjeesuu isaa adunyaa maraatu beeka.

Ummata naannoo Sumalee Ogadeen irratti warana banudhan duguuggin sanyii (genocide) kan raawwatame mootummaa Itopiyatin ta’uu isaa kan hawwasni adunyaa ifatti beeku dha. Ummata miidhaan irra gahef kan gargarsa kennu dhabbata fannoo diimaa adunyaa ( ICRC) illee achirraa kan ari’ee ummatichi gargaarsa fayyaa fi bishaani dhabee akka dhumu kan godhes mootummadhuma Itopiyaa ti. Kunis ragaa qabatamadhan kan mirkana’e dha.

Kanan asin olitti tutuqe kun Mootummaan Itopiyaa farra mirgoota dhala namaa ta’uu isaa ibsa malee kan kabaju taa’uu isaa kan ibsu miti. Kanaafuu ulgaa UN kan jalqaba irratti ibsamee ‘The General Assembly takes into account the candidate States’ contribution to the promotion and protection of human rights, as well as their voluntary pledges and commitments in this regard’ kan jedhu hin guutu. Kanafuu Itopiyaan miseense Komishinii Mirga namoomaa UN tti falatamuun irra hin jiru. Kun uummatoota cunqurfamtoota adunyaa kana kan gaddisisuu fi amantaa UNif qabu kan laafisu dha.

Waan kana ta’ee dhabbileen mirgoota dhala namoomaatif falman akkasumas hawwasni adunyaa Itopiyaan miseensa komishinii mirgoota dhala namaa UN ta’uu akka hin qabne qabsoo isaanii irraa deeb’ianii akka cimsu qabu.

Mootummotni gamtomannis Itopiyaa miseensa Komishini mirga namoomaa godhee filachuu dura biyyatin tarkanfii armaan gadii hattattaman akka fudhatu dirqisisuu qaba.

  • Seera farra shororkesituu jedhu ittin lamillee biyyatti yakkitee mana hidhatti gidirsuf itti fayyadatu hattattaman akka haqxu.
  • Hidhamtoota siyaasaa fi gaazexesota shororkesitota jedhamanii mana hidhatti keessatti lamsha’aa jiran hattattaman haal duree tokko malee akka hiktu.

–B.J bji2050@yahoo.com

Related:
Records of Some New UN Rights Council Members Criticized
Ethiopia Unqualified for Human Rights Council Seat
US in tough contest for Human Rights Council seat
Ethiopia to possibly be replaced on UN Human Rights Council

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s