Competing Nationalisms @ AFCON 2013: the Two Imperial Nationalisms of Ethiopia and the Liberation Nationalism of Oromiyaa

oromiaethio

CompetingNationalismsLiberationImperial2013

Competing Nationalisms at the 2013 AFCON … the Liberation Nationalism of Oromiyaa (Left Picture), and the Imperial Nationalisms of Ethiopia (Center and Right Pictures)

January 31, 2013 (Gadaa.com) — The last time the Ethiopian empire participated at the African Cup of Nations (AFCON) was back in 1982, some eight years after the 1974 Revolution, which had promised the South’s emancipation from national oppression – the South is the region in the Ethiopian empire, it was conquered and colonized by Atse Menelik in the late 19th century. After the 1974 Revolution, instead of addressing the national question, the Derg military junta pushed an ultra Ethiopian imperial nationalist rhetoric to combat popular national liberation movements in all corners of the Empire: Eritrean and Tigrean in the north, Oromiyaan in the east and west, and Ogaden in the east. There were also other similar movements, such as the Afar and Gambella peoples’ movements in the northeast and southwest, respectively. In 1982, when it participated at that year’s AFCON, Ethiopia was nothing but an empire on the verge of collapse. What’s more, if there had been no display of competing nationalisms at the 1982 AFCON in Libya (as portrayed in the above pictures at AFCON 2013), it must have been due to the absence of Oromo and other immigrants in Tripoli and Benghazi, the two venues for AFCON games of that year, not due to the absence of competing nationalisms in the Ethiopian empire.

The Two Competing Ethiopian Imperial Nationalisms
Then came 1991. The Transitional Government (TGE), dominated by TPLF, drew up the Charter, a document that was ratified by nationalist groups, including the Oromo Liberation Front (OLF), and that promised to uproot the national oppression from the Empire, and implement, not only the self-governance of the nations, nationalities and peoples in their respective regions, but also fair representation of the regions in the central government. It took only one year for TPLF to violently tramp upon these aspects of the Charter, i.e. self-governance at the regional level, and fair representation in the central government. Over the next two decades, TPLF would use its regional proxies to institute a fake federal system, which continues to make a mockery of both self-governance at the regional level and fair representation in the central government. This episode has once again reminded the South’s conquered nations and nationalities that the Empire is incapable of making a “peaceful” and “democratic” transition to decolonization as it was stipulated in 1991.

Following the footsteps of the Derg, TPLF spent the last two decades hatching its own version of Ethiopianism, which has again alienated the Empire’s nations and nationalities, such as the Oromo, Sidama and Ogaden. Even the Amhara elites, the other Abyssinian force, who self-assuredly believe the Ethiopian Empire-State had been created by their forefathers for their pleasure, do not adhere to the TPLF-version of Ethiopian imperial nationalism – they actually have their own version of “exiled” Ethiopian imperial nationalism, which is professed to be the “purest” version; the Amhara elites accuse TPLF of corrupting the “real” Ethiopian imperial nationalism with “nationalisms” of the South.

The Oromo Liberation Nationalism – Oromummaa
Conquered and colonized in the late 19th century by Abyssinian warlords, the Oromo nation constitutes the largest ethnic group in the Horn of Africa as well as the Ethiopian empire. After several decades of isolated resistance against the invading Abyssinian warlords, the emerging Oromo liberation nationalism (Oromummaa) started to unify the Oromo struggle against the national subjugation in the 1960′s. The call for a united and coordinated struggle culminated in the birth of the Oromo Liberation Front (OLF) in the 1970′s. The OLF struggles for the national self-determination of the Oromo nation from the century-old Abyssinian colonization and for the independence of Oromiyaa, the country of the Oromo people.

After almost two decades of struggle, the OLF participated in the aforementioned Transitional Government (TGE) in 1991 – partly due to pressure from its then allies to seek a “peaceful” and “democratic” solution within the Ethiopian framework. However, the OLF was driven out of the TGE within a year by TPLF forces, which had decided to hold onto the imperial structure of the Ethiopian state through brute force. In the 1990′s, in spite of TPLF’s military might, the Oromo people defended themselves from complete subjugation using the Oromo liberation nationalism(Oromummaa); today, they have secured a region in the Horn of Africa called Oromiyaa, and they are also exercising their right to language and culture (making Afan Oromo the working and teaching language of Oromiyaa). On top of these gains, the Oromo people have continued to wage the national resistance struggle against the occupying TPLF army for the total political and economic emancipation of Oromiyaa.

–For Detail Click Gadaa.com

Advertisements

Akkam Nagumaa?

Kan Barreesse : Tasfaayee Birhaanu Birmajii |  Amajjii, 2013

Tilahun_GessesseWeellisaa hangaftichi maqaa kolonii Xilaahuun Gassassa ykn  maqaa dhaloota Daandanaa Ayyaanoo Guddata tiin beekamu danddeetti wallisuma isaatiin sadarkaa toophiyaatti dorgomaa kan hin qabne akka ture eenyuu raga baha. Sirboota Afaan Amaara sirbuun caalatti beekamus darbee darbee sirboonni Afaan saba isaa kan Oromoo maxxansa isaa keessaa dhabamanii hin beekan. Barruu tokko irraa dhiyeenya akkan dubbisetti, Xilaahuun maaliif Afaan saba keeti Afaan oromoo caala maalif sirboota afaan Amaara sirbuu filattee jedhamee yeroo gafatametti kan inni deebise haala qabatamaa yeroo sanaa yoo ilaalle waanuma dhugaati ” Dhuguma dubachuuf walaloo afaan oromoon hin dhabne, oromoota biraa walaloo Afaan Oromoo hedduutu naaf kennama yeroo yerootti. Isaan keessaa tokkollee sirboota afaan amaara keessa buusee sirbuuf gidiraa meeqatu narra gahaa” jedhe.

Gaaffii kana kan gaafatame baruma sana malee erga barri darbee miti hubadhaa. Yeroo sirna nafxanyaa sana waltajjii adda addaa irratti weellistu Buzuneesh Baqqala waliin Afaan Oromootin sirbee wayita bahu maalif  sirbite jedhani dhaagaadhan karaa irratti eegani reeba (dhaana) akka turanillee namoonni yeroo sana turan ragaa bahu. Dhaaname jedhee jiilee Afaan orommotin sirbuu lagatee hin beeku.  Waan hin taane hin qabnuum dhiiro! Yoo weellistonni Oromoo lakkii afaan keenyaan malee afaan hin beeknen hin sirbinu jedhanii rincicanii didan, kaasseta isaani irraa bilisaan irraa fudhatanii ofii Miliyoonatti gurgurataa turan habashoonni. “Koloniin qabeenya keenya kan kalaqaan argannellee nu saama turte” kan weellisan Kadiir Sa’id jedhee waanuma dhugaati.

 

Waan hundaafu, kan kana hunda na haasofsiise sirba weellisa kabajaama kanaa kan  dhuma 60nii keessaa weellifame tokko. Bilchinni walaloo isaa raajiidhuma. Sagalee isaa kiilolee sanaan yeroo suuta halalaasu dhageefatamee hin quufamu. Akkam Nagumaa Fayyumaa! walaloo sirba kaana kan barreessee Daandanaaf kennee Shawaalul Mangistuu nama jedhamtuu dha. Shawaalul yeroo sirna Nafxanyaa sana Raadiyoo Toophiyaa kan Harargeedha tamsa’u kutaa Afaan Oromoo keessa hojjataa akka turtee fi kennaa addaa walaloo barreesu akka qabdu dhagaheera. Qabiyyeen fi bilchinni sirba kanaa waan baayee na ajaa’ibsiisef akka armaan gaditti walaloo isaa kaa’eera. Yoon tarii irraa goree fi akka sirbicha keessa jiruutti hin kataabin hafee balleessaa kooti na oofkalchaa!

 

Akkam nagumaa fayyumaa

Hiriyaa hin qabuu kophumaa

Dhuftee na ilaaltus gaarumaa

Akkam nagumaa fayyumaa

……………………………………

Eessattiin si argaa

Garamii karrisaa

Mee nama naa dhaami

Bakkeen jirtu Eessaa

Yaa damme Yaa dammee

Yaa damma bulbulaa

Ani hirriiba dhabee

Suman yaada bulaa

Akkam nagumaa fayyumaa

Hiriyaa hin qabuu kophumaa

Dhuftee na ilaaltus gaaruma

Akkam nagumaa fayyumaa

———————————-

namni na ilaalee karaa na ceesisa

Gidiraan jaalala sihi na feesisa

Garaallee rakkinaan

sabbatan hidhannee

Ijaa ammoo akkam goona

kan ilaaltee hin obsinee

Akkam nagumaa fayyumaa

Hiriyaa hin qabuu kophumaa

Dhuftee na ilaaltus gaarumaa

Akkam nagumaa fayyumaa

———————————–

Bakee ati jirtu qalbiin koo na yaadde

Numaan ciisa malee hirribnis na didee

Nagaayatti nagayatti nagaayan jiraadhu

Guyyaa tokko dhufee hangaan si dhungadhuu

Akkam nagumaa fayyumaa

Hiriyaa hin qabuu kophumaa

Dhuftee na ilaaltuus gaaruma

Akkam nagumaa fayyuma

hoo…hooo..hooooy…….

hoo..hooo….hoooy……..

 

Guutuu sirba kanaa armaan gadditti caqasuu dandeessan

 

 

 

 

The Oromo of Harerghe: On their Settlement Pattern and their Dialect

By Afendi Muteki

TOromo of Hargdhehe Oromo of Harerghe belong to the Barentuma/Barento confederation, one of the two main branchs of the Oromo people. They are bounded by the Arsi Oromo in the west and south, the Karayyu and Jille Oromo in the north west, the Afar people in the north and the Somali people in the east and south east. They call their natural homeland “Fugug”. They are basically regrouped to three major tribes; the Ittu, Afran Qallo and Anniya.

The Ittu Oromo ocuppy the western part of Harerghe highlands. Their home area is called “Carcar” or “Ona Ituu”. They are the people who are very close to the assembly of “Caffee Odaa Bultum” under which the tradition of the Barentuma Oromo adminstration system is kept. The natural boundary between Ittu and Afran Qallo is Burqa river which is found near Baroodaa town. The boundary between Ittu and Anniya is the Ramis river.

The Afran Qalloo Oromo lay to the east of Ittu and North of Aniyyaa. They are largest of the three groups both in thier population and the area they occupy. They have four main divisions called Oborraa, Babile, Daga (which is subdivided to Nole, Jarso and Hume) and Ala. It is not clear whether the land of Afran Qalloo has a unique name although some people call it “Goro Fugug”. Afran Qallo had a long tradition of “Raabaa Doorii” assembly which was held at a place called “Bululoo” near the town of Watar.

The Aniya Oromo occoupy the lowlands of the former Gara Mulata province. Their home area is called “Diida Aanniyyaa” or ”Burqaa Tirtiraa”. With only few exceptions, they are pastoralists. The boundary between Afran Qallo and Aniyya is the Mojoo river. The Anniya Oromo used to held their “Caffee Gadaa” assembly at “Burqaa Tirtiraa”.

***********************************

The Oromo of Harerghe speak the Oromo language called Afaan Oromo. However, they retained unique dialect which has certain important features. First, their dialect is marked by a guttural sound “kh”. Some linguists say that the Harar Oromos borrowed this sound from other languages (like Somali, Harari and Arabic). But this assumption has no base because the “kh” sound exists in other Oromo dialects as well; it exists even in “Borana” and “Guji” dialects which are thought to have low contact with other languages. On the other hand, in the Harar Oromo dialect it is not only the loan words that have the “kh” sound but also many words of Oromo roots are marked so. For example “khaleessa” (yesterday), “khannuu” (to give), “khaayuu” (to put down), “khiyya” (mine), “khoottu” (come) etc… have all “kh” sounds and these words were not borrowed from any other language. So the notion that asserts “kh” is a loan sound is unreliable.

The second feature of the Harar Oromo dialect is its possesion of many loan words which are used only in Harerghe. This has no mystery because the Oromo of Harerghe live in the land criss-crossed by trade routes and military expeditions, and they share boundary with different nations such as Somali, Afar, Harari etc; so it is evident that they borrowed many words from other languages. For example, we can see the Oromos of Harerghe saying “zigaal”, “zanyaa”, “zuuguu”, “azeeba”, “azala” etc… These words were borrowed from Harari language (As the Cushitic languages doesn’t have “z” sound, and the words we listed here appear only in Harari language and the Harar dialect of the Oromo language, we can easily conclude that the Oromos of Harerge borrowed them from their Harari neighbours.)

 

The third feature of the Harar Oromo dialect is its maintaining many idiomatic expressions which are peculiar to the Harerghe region. For example, we can hear the Harar Oromos saying “miila kharaa khaayuu” (to put the leg in the road) which is to mean “to go”, “harka jabaatuu” (to be hard handed) to mean “to be thrifty, “dhukkee irraa khaasuu” (to blow dust on) to mean “to attack severely”.

There are two types of colloquiation among the Oromos of Harerghe. One is the traditional confederacy based colloquation, and the other is the urban-rural deviding colloquation. On confederacy level, the three tribes of the Harar Oromo (Ittu, Afran Qallo and Aniyya) have retained certain vocabularies and “phonetic” variants which can differentiate them from one another. For example, the Ittu Oromos say “eessa” for “where” but the Afran Qallo Oromos say “eeysa” which is phonetically different. While the Ittu Oromos say “diiddam” (twenty), the Afran Qallo Oromos say “diydam”; When the Ittus say “ishii” (her) the Afran Qallo Oromos say “isii”. On the Other hand the Ittu Oroms say “subaaxa” to mean “lunch”, but the Afran Qallo Oromos say “laaqana” for lunch. When the Ittu Oromos say “jibbuu” (to hate), the Afran Qallo Oromos say “jibbu” and “balfuu”; when Ittu Oromos say “indooyyee” (aunt-mother’s sister) the Afran Qallo Oromos say “haboo”. The Ittu Oromos say “khottee” for “nail”, the Afran Qalloo Oromos say “qeensa”.

 

The urban-rural deviding colloquiation is relatively a recent phenomenon. It is mostly a result of Afan Oromo’s high fusion with Arabic, Somali and Harari languages in the urban areas. For example, an urban house wife in Harerghe may call her female friend “geelee” in the manner of the Harari woman. The urban people say “faxara” for breakfast (in the word from Arabic), but the rural people simply call it “dhihena”; the urban people may say “shubbaaka” (also borrowed from Arabic) for window which the rural people call “fooddaa”.

 

One must not take the distinct usage of a dialect by the Oromos of Hareghe as something that separate them from other Oromos just as Ziyad Barre of Somalia was preaching 30 years ago. Even though they developed a unique dialect and certain traditions which are peculiar to them, the Oromos of Harerghe always consider themselves part of the greater Oromo nation.

Written by Afendi Muteki

January 12/2013.

Gelemso, West Harerghe

 

RE: Joint Appeal Letter of OSA, OCO, OYSA, HRLHA, and OSG on Human Rights Abuses in Ethiopia

anuary 25, 2013

Secretary of State Hillary Clinton
US Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520

 

Gadaa.com
Oromo opposition politicians, Bekele Gerba (left) and Olbana Lelisa (right)were arrested in August 2011 after speaking with Amnesty International officials. They were sentenced with seven other Oromos in November 2012 to long prison terms for working against the government.

Dear Honorable Secretary, The Oromo Studies Association (OSA), the Oromo Community Organization (OCO) of Washington D.C. Metropolitan area, the Oromo Youth Self-help Association (OYSA), the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA), and the Oromia Support Group (OSG) are a diverse group of scholarly, community, and human rights organizations focusing on Ethiopia, particularly Oromia, the Oromo regional state in Ethiopia. We are writing this joint appeal letter to you to express our deep concern about the widespread human rights violations that continue unabated in Ethiopia and to request that the U.S. Department of State, under your able leadership, use its enormous influence with the government of Ethiopia to stop its arbitrary arrests, kidnappings, tortures and killings of innocent Oromos and other peoples of Ethiopia. The Oromo who constitute more than forty percent of the population of Ethiopia have become the target of attack by the minority Tigrayan Peoples Liberation Front’(TPLF) dominating Ethiopian regime.

Release Political Prisoners in Ethiopia
On November 1, 2012, two well-respected Oromo opposition politicians, Mr. Bekele Gerba (professor) and Mr. Olbana Lelisa, and seven other Oromo nationals, Welbeka Lemi, Adem Busa, Hawa Wako, Mohamed Melu, Dereje Ketema, Addisu Mikre and Gelgelo Gufa, were convicted and later sentenced to long term imprisonment under the charge of “working underground to secede Oromia from the federal government” and other concocted charges after being kept in jail for more than a year. The two opposition leaders were arrested in August 2011 after speaking with Amnesty International officials.

On September 30, 2012, about 200 Oromo youth, were rounded up and arrested when they were peacefully celebrating the annual Irreechaa festival (thanksgiving) at Lake Arsadi, Bushoftu, Oromia. Four months after their arrest, they are still held without any charge. The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has published1 the names of 50 of the youth arrested at this festival. Moreover, arbitrary arrest of hundreds of Ethiopian Muslims on almost weekly basis has continued for about a year and there seems no end in sight to it. Just recently, on January 2, 2013, HRLHA has also published2 the names of 99 students of Addis Ababa University, mainly Oromos, who have been arrested and severely beaten.

Dear Honorable Secretary,

Over the past 21 years, the TPLF-led and dominated Ethiopian government, has imprisoned tens of thousands of political opposition and citizens, mainly Oromos. As the result of the government’s repressive policies, thousands of innocent citizens have been languishing in prisons and secret camps, and many have been severely tortured, deformed and/or killed. Others have been abducted and made to disappear. Hundreds have been murdered in broad day-light. Well respected human rights organizations such as Amnesty International3, Human Rights Watch4, and the US State Department’s5 own annual reports have documented rampant arrests, unlawful killings, abductions, tortures and other human rights abuses by the Ethiopian government. These reports are consistent with our own reports6 and direct experiences. We are frustrated because, despite these glaring facts, Ethiopia’s allies and Western donors are reluctant to restrain the government and halt its flagrant human rights abuses. Some donors even go on record to support the government’s wrong claim that Ethiopia is “on the road to democracy.” It is troubling that despite these well documented human rights abuses, the Ethiopian government continues receiving billions of dollars of aid money every year. Using over one third of its budget from foreign aid, Ethiopia has built one of the biggest and best-equipped armies in Africa, while millions of its citizens seek food aid. In fact, the aid money is used to impose the Tigrayan dictatorship and ethnocratic regime on Oromos and other peoples in a multinational society.

While thousands of Oromos and others are languishing in prisons under bogus terrorism charges, at a recent session of the parliament, the current Prime Minister of Ethiopia, Mr. Hailemariam Dessalegn, made an utterly false claim in public that there are no political prisoners in Ethiopia. Such blatant misinformation has been the norm of the entire leadership of the regime that is intended to deceive international donors and allies. In his inauguration speech, the new prime minister also promised to continue implementing the policies of the late dictatorial Prime Minister Meles Zenawi; this, is a clear indication that the new prime minister is under the control of the Tigrayan elite and that he cannot make any reform and democratic changes in Ethiopia.

Observing the painful agony and sufferings of the ordinary people, the political prisoners in particular, and the lack of any progress towards democratic change in Ethiopia, we earnestly appeal to you and the US government to use your influence with the Ethiopian government and facilitate the release of all political prisoners and to take practical action to promote real democratic changes in the country. We specifically request that you and the US government:

1. Use your enormous influence to put political, economic and diplomatic pressures upon the Ethiopian government to unconditionally release Mr. Bekele Gerba and Mr. Olbana Lelisa, and seven other Oromo nationals, who were sentenced to long term imprisonment on purely political grounds.

2. Advise the government of Prime Minister Hailemariam Dessalegn to respect the current Ethiopian constitution, and stop the regime’s extrajudicial killings and arbitrary arrests of innocent people and prolonged detention without trial.

3. Insist on the unconditional release of all political prisoners before providing economic aid to the regime.

4. Demand that the regime is committed to respecting human rights of the Oromo and other peoples of Ethiopia and allow freedom of expression and assembly.

5. Demand the repeal of all new laws that violate the fundamental freedom of citizens: particularly the so called Anti-terrorism Law, Press Law, the current law that prevents charitable organizations from freely moving in the country, and the most recent law that criminalizes the usage of Skype and other media tools.

6. Demand the regime to stop harassing journalists and jamming VOA and other free radio stations broadcasting to Ethiopia.

7. Demand to stop the unlawful evictions of Oromos and illegal selling of Oromo land immediately.

8. Demand that the regime respect freedom of religion and stop interfering in religious affairs.

Finally, we believe that unless international donors, mainly the US government, use their leverage and make meaningful pressure, the Ethiopian government will continue with political repression of the Oromo and other nations and nationalities. Therefore, we humbly request you to exert your energy and diplomatic skills to create conducive political environment for establishment of the rule of law in Ethiopia. We earnestly believe that as America’s top diplomat and principal voice on international issues, you have an extraordinary opportunity to alleviate the incredible human sufferings of the Oromo and other peoples in Ethiopia. We thank you for your interest in the wellbeing of the Oromo and other peoples of Ethiopia.

Sincerely,

LOON ABBAAN GAANFA CABSEE, ORMI IJA JAAMSA !!!!!

Y.G (2005) | Amajjii 15, 2013

Ummati Oromoo Biyya keessa jiru , hiraarrii dhala Namaa irratti hin raawwatamneetu irratti raawwatamaa jiraachuu guyyuu dhaga’amaa jirra. Wayyaaneen abdii kutannaan , miidhaan Ummata kana irraan ga’a jirtu , guyyuu dabalaa deemuu hundatu taajjabaa jira. Waggoota 21 dabran kana miidhaan gama hundaan Ummata Oromoo irra ga’aa jiru, kan baroota dhibbaa dachaa ,dachaan caala. Namummaan keenya, Sabummaan keenya, Qabeenyaan keenya, aadaan keenya Barbadeeffamaa jira. Dhalooti itti aanu beekumsaan, Ogummaan , Barnootaan, Namummaan hegareen isaa akka karaa hin qabanneef shirri waggaa 50tu of irraa baasuu hin dandeenyetu irratti hojjatamaa jira. wayyaanoonni fi waa’eellan isaanii , Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana yoo xiqqaate waggaa 50f bulchuu fi yoo itti milkaa’aniif bara baraaf Ummatoota Biyyatti hacuucanii bituuf karoora lafaa qaban irraa ka’nii , sadarkaa 1ffaatti Ummata Oromoo fi qabasoo isaa irratti xiyyeeffatanii hojjachaa jiran.

Wayyaaneen , addatti gareen Obbo Barakatifaan durfamu, miidhaa ykn hiraarrii  fi shira Ummatoota irratti raawwatan akka isaan hin jiraachifne odoo beekanii , akkamiin waggaa 50 fi isaa oliif Biyyatti kana bulchina  jedhanii ofiitti amanamummaan dubbatu ?  gaaffiin jedhu yoo ka’e, deebiin afaan irratti nu dhufu, Qawwee abdatanitii kan jedhu xiqqaa hin ta’u . garuu deebiin kun quubsaa hin ta’u. wayyaaneen humnaan jiraachuuf bajata ol-aanaa ramadachuun ishee akkuma jirti ta’ee, irra caalaa abdii kan ta’uuf humnoota faallaa ishee jiran , haala keessa jiran hubachuu ykn akka gaaritti beeku irraatii. Wayyaaneen humna isheetti dhufu teessee kan eeggattu odoo hin taane, humna ishee sodaachisu amma teessuma isaatti itti dhaqxee , ka’umsa isaa diiguun , qawwee caalaa akka isaan jiraachisu waan beekaniif, har’a bajata waraanaaf baastu irra , maqaa gara garaan humna mormitootaa Biyya keessaa fi alaa laamsheessuuf baaftuu sadarkaa tokkoffaa ta’ee argama.

Wayyaaneen Ummatoota irraa abdii ega kutattee waggaa 10 ol lakkofsiftee jirti. Akka tarsiimootti Cichanii kan qabatanii jiran humnoota alaati. Kana jechuun Biyyoota Addunyaan harka isaanii jirtuuf tajaajiltuu taa’anii , mormitoonni hangamu dubbatan, Ummata miidhaa akka jiraattuf hayyama argachuu caalchifattee ,  hojjachaa jirti. Wayyaaneen Biyyoota siyaasa isheef murteessoo ta’an hundaa, Itoophiyaa keessaa addatti Oromiyaa keessaa dantaa Biyyummaa qofaa odoo hin taane , kan dhuunfaallee akka qabaatan taasiftee, Biyyoonni kun dhaabbilee mormitoota waliin akka hin dhaabbanne, ykn qabsoo Ummatoonni gaggeessan cinaa akka hin hiriirre taasisuuf, halkanii fi guyyaa hojjachaa jirti. Har’a kan mirga Ummatootaaf dubbatu akka dharaatti fudhatamee, kan Ummata guyyaa saafaa ajjeesaa jiru, haqa qabeessa ta’ee jiraatamaa jira.

Har’a wayyaaneen, yakka, dursitoota Biyyoota biro fannisisu caalaa Ummatoota irratti raawwataa jirti. Miidhaan har’a wayyaanoonni raawwataa jiran irra jireessi , maal na gootuu irraa madda. Wayyaaneen maatii duratti ijoollee qacalee rashantee jirti. Maatii duratti abbaa fi haadha ajjeeftee jirti. Saboota mana waliin gubdee jirti. Waraana itti duulchiftee rashantee jirti. Har’a Biyyatti keessatti , maatiin abbaa ykn haati ykn ijoolleen jalaa hin hidhamiin, biyyaa hin ari’amiin ykn hin ajjeefamiin hin jiru jechuutu danda’ama. Wayyaaneen beekaas haa ta’uu odoo hin beekiin Ummatoota sadarkaa dhumaan geesse jirti. haallii Biyya keessaa mumul’ataa jiru, wayyaanee haloo ba’uuf Ummatoonni murteeffachuudha. Ummatoonni sochii qabatamaa Qabsaa’oota isaanii taasisaa jiran cinaa hiriiranii wayyaanee konkolaachiisuu eeggachaa jiran.

Keessattu akka ragaatti kaasuu kan dandeenyu , QEERROON OROMOO sochii itti jiranudha. Kana malees Barattoonni fi dargaggoonni Oromoo sochiin itti jiran wayyaaneef mataa dhukkubbii ta’uu isaanu ragaa ba’aa jiran. Wayyaaneen har’allee barattotaa fi ummata isaan cinaa hiriiran hidhuu fi ajjeesu hin dhaabne. Ajjeechaa fi hidhaan kun ammo, abbaa irrummaa isaanii qofaa kan mul’isu odoo hin taane, “Ummati waa illee nu irraan hin ga’u, akka fedha keenyaa ajjeesaa jiraannaa , eenyutu ijaa nu ba’a” jedhanii humna jabaan akka ummata kanaan duuba hin jirretti ilaalu irraa akka ta’ee ragaa hedduu tarrisuun ni danda’ama. Mee kan fagoo dhiifnee , waan barattoota yunivarsitii Finfinnee dhiheenyuma kana irratti raawwatame haa ilaallu. Barattoonni kun waan lafaa ka’nii sirnicha sa’a sanatti morman hin qaban. “MORMUUN MIRGA ISAANII TA’UUN”akka jirutti ta’ee  jechuudha. Maqaa eenyummaa keenya xuquun kan shirri irratti hojjatamee fi arrabsaman ilmaan Oromooti. Kan heddumminaan hidhames ilmaan Oromooti. Maddi hammeenya kanaa  abbaa irrummaa qofaa miti . maal fiddudha. Ummata kanaaf kabajaa dhabuu fi tuffachuu irraa madda.

“Wayyaanoonni Qawwee hanga fedhe qabaatanis, qawwee isaanii caalaa kan isaan yaaddessu qabeenyaa kuufataniidha. Qawwee isaanis ta’u qabeenyaa isaanii , akkasumas hegaree isaanii yaaddoo keessa galchuu qofaatu , Namummaa keenya akka fudhatan taasisa.”

Wayyaaneen sadarkaa 1ffaatti Qabsoo Oromoo irraa soda guddaa qabdi . sodaan kun har’a , akka kaleessaa Angoo Isaaniif kan isaan yaaddeessu qofaa odoo hin taane, Qabeenyaa Oromiyaa keessatti kuufataniifis yaadda’a jiru. Wayyaanee miti abbaan fedhe hegaree isaaf yaaduun waan jiraati. Waan hegaree isaaf isa yaaddeessu yoo hin jiraatiin, hammeenya hojjachaa jiru inuma itti fufa malee, irraa hin dhaabbatu. Waan wayyaaneen keessa jirtuu kanadha. “Maal fiddu” wayyaaneef sababaan  qawwee of harkaa qabaachuu qofaa odoo hin taane, humna faallaa  isheetii ishee  yaaddessu dhibuudha. Kun dhibuun ammoo , wayyaaneen Ummatoota irratti tarkaanfii barbaadde fudhachuun mirga ishee akka ta’etti guyyuu midiyaatti baatee saalfii tokkoo malee akka lallabdu hamilee kenneef.  Nama 192 daqiiqaa gabaabduu keessatti ajjeesanii , tarkaanfiin fudhatame madaalawaadhaa  akka jedhan taasise. Ilmaan Oromoo kuma 60 ol hidhaatti naqanii , ykn dhala Oromoo ajjeesanii waraabeessa nyaachisanii , tarkaanfiin kun madaalawaadha isaan jechisisa. Barataan eenyummaan isaa salphifamef dubbachuu irra , salphina kee fudhachuutu sirra jiraa jedhanii hidhaatti gatuuf hamilee kenneef.

LOON ABBAAN GAANFA CABSEE, ORMI  IJA   JAAMSAA    !!!!!

Kaleessa haa xiqqaatu iyyuu , Qooqaa fi aadaa argattee maal barbaadda ? kan siin jechaa ture, har’a jiraachuun kee iyyuu sirrii mitii jedhee, siin si buqqisee kan galaana ce’ee ykn Biyya isaa ganee ba’e yoo sirra qubsiise , ilaalchi diinaa kun , Angoof ykn saamicha irratti kan hundaa’eedha jennee dhiisuu dandeenyaa ? Diinni guutummaatti , qabsoo keenya irratti xiyyeeffatee hojjata. Achi asi akka diinaatti nu keewwatee sochii keenya tokkon tokkoo isaa hordafee fashalsuuf hojjataa jira. Akka itti jirru irraas , maal fiddu ? jedhee dararaa Ummata keenyaa hammeessaa jira. Diina akkasitti nu irratti hojjatuuf dawaan isaa maalii ? diina akkasii maalin dura dhaabbatan ? deebii kanaa kan wallaalu jira jedhee gonkumaa hin yaadu . deebii kanaa kan wallaale, maal fiddu wayyaaneef sabaabaan maal akka ta’e huabchuu hin danda’u. mee kana waliin madaalaa ?

Wayyaaneen diinummaa qorannoo irratti hundaa’ee , waggaa dheeraaf nu gabroomsuuf nu irratti hojjachaa jirti . waggaa 21f ummata keenya irraan miidhaa dubbatanii hin fixiin raawwattee jirti . Ilmaan OROMOO kuma 60 ol manneen hidhaa dhoksaa fi ifaa keessatti hiitee jirti. Qotatee bultoota qabeenyaa isaanii irraa buqqiftee , dachee isaanii gatii rakkasaan gurguru qofaa odoo hin taane, Abbaa biyyaa deebiftee humna isaa gatii rakasaan dhamaasa jirti

Gama biroon , hiraarriin Ummata keenya irra ga’u guutee danbali’ee , Ummati wayyaanee waliin wal huunee duuna jechaa wayita jiru kanatti ,Barattoonni Oromoo  kaampaasii tokko keessaa 100 ol hidhaatti guuramanii hiraarfamaa jiranitti , sagantaa siyaasaa fi seera bulmaataa akka haaraatti baafanne jechuun wayyaaneen maal fidduu” jettuf sababaa hin ta’uu ? Ummati biyya keessaa akkatti nu eegaa jiru waliin wal gitaa ? isayyuu seerri bulmaataas ta’ee , sagantaan siyaasaa ba’u , qabsoo Ummatichaa amna waggaa 40 deeme bishaanitti naqun socha’uun madaa keenya fayyisaa ? dhaabni kamuu yeroo hundaa’uu , waan akeekkatu qaba . akeeki ykn sagantaan isaa kun , Ummata qabsaa’uuf irratti hundaa’ee ba’a malee, dhaaba ofiifu keessa turan xureessanii , ykn dadhabiina humna tokko jedhanii yaadanii jiran irratti waan hundaa’u natti hin fakkaatu .

Wayyaaneen  ABOn Ashabbaariidhaa , dhiphoodhaa , Ummata bakka hin bu’uu , dandeettii hin qabanii, kkf jedhee Ummata biratti hadheessuu yaalaa . dhaabni Oromoofan dhaabbadhe jedhus, jechuma diinaa kana irra deebinee yoo  ABO  ittin abaaru yaalee, tuffii wayyaanee dursee kaaseef ka’umsa hin ta’uu ? WMOn sochii Itoophiyaa Dimokiraatoofte keessa Oromoo jiraachiisuuf sochii taasisu keessatti , ABO diinonfatee ka’uu hin qabu. ABO jechuun Namoota dhuufaa dhaabicha keessaa , jibbinu miti . ABOn dhaaba . ABOn yaada .  Namoonni ABO ijaaran hundi har’a  keessa hin jiran. Kan wareegamanis ni jiran. Dhaloota tokko irraa dhalooti biraas harkaa fuudhaa jira. Kanaaf ABOn kaayyoo Ummataa waan ta’eef , kaayyoo ummataa diinefachuun karaa hedduu nama hin deemsiisu. Namoonni ykn Hoogganoonni kaayyoo ABO gaggeessan , wareegamuus, keessaa ba’us, ganuus ni danda’an. Tokkon isaanii garuu kaayyichatu sirri mitii kan jedhu dhaga’ee hin beeku. har’a garuu WMOn qabxii mariif qopheesse keessatti keewwate jira. Ummati miliyoona afurtamaa ol ta’u ilaalchuma tokko  qofaa qabaachuu qaba jennee obboleessa keenyaaf boolla qotuun furmaata nu argamsiisaa ? kaayyoon ABOn qabatee jiru  , Yoo deeggarsa ummata miliyoonaan lakkaa’amu qabaachuun odoo beekamuu, lakkii waggaa 40f yaalle ta’uu dide yennaa jennu, dhaloota harka qullaa diina falmaa jiru tuffachuu hin ta’u ? xiinxalli dhaaba kaleessa tarkaanfachiisuu dhorkaa turee, bara dheeraa alumatti akka hafu taasisuu keessaa qooda qabaachuu odoo ifatti beeknu, ABO dhabamsiisuutu milkiin nu ga’a jennee, diina dhala Oromoo waggaa 21 guutuu hiraarsaa fi ajjeesaa jiru waliin karaa nagaa hojjanna jechuun beekumsa qabnu waliin wal madaalaa ? adeemsi waggaa 40 dhaaba maqaa baafachuuf deemuuf bu’ura ijaramu yoo ta’e, yoo karaan nagaan hojjatamu argamee, Biyya galamee wayyaanee waliin dhaaba kaleessa hundeessan abaaruuf deemama jechuudhaa? wayyaaneen dhaabbilee Oromoo nu waliin abaaraa , isaan waliin jiraachuu dhiisuu keessaniif ragaan kana jechuun waan hin hafne. (yaada biyya seenu kan jedhu yeroon kaasu,WMOn biyya seenuuf raga qabaadhee ykn kan isaan dubbatan qabaadhee odoo hin taane, jecha “karaa Nagaa “ jettu irraa ka’ee akka ta’ee naaf hubadhaa .)

Wal ga’iin marii “hawaasa alaa waliin taasifame irra jireessi ABOn qabsoo Oromoo fiixaan baasu hin dandeenye kan jedhu irratti xiyyeeffata. Wixineen jiru kana ibsa.  maarree kun eessaan nama ga’a. Ani akka Oromoo tokkotti ” Itoophiyaa Dimokiraatofte “  keessa Oromoon jiraachuun bu’aa qaba kan jedhu irraa mormii hin qabu. Kun ilaalcha . ilaalcha Ummata keenya keessa jiru ta’uu mala. Kaayyoodha . warra ilaalcha kana deeggaraniif. Ilaalchi kun garuu meeshaa namootaaf ta’ee , waggaa 40 qabsoo harkifate komachaa, karaa nagaan Biyyas seenamu, qabsoo gabaabsu akka hin taane beeku barbaachisa. Ani akkan hubadhutti Kaayyichatu waggaa 40 of harkise odoo hin taane, ykn Ummata biratti fudhatama waan dhabeef harkifate odoo hin taane, gufuulee qabsoo keessatti umameetu isa harkise. Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Ummata Oromoo kan jedhu irraas mormii hin qabu . kun ilaalcha. Kaayyoodha. Ummata miliyoona 40tu ilaalcha kana qaba jennee yoo dhaadhessine, mirga ilaalcha biro qabaachuu dhorkuus ta’a. Lameen keessaa kan Ummata kiyyaaf ta’u keessa koo jira. Garuu warra ilaalcha koo hin deeggarre , bu’ura rakkoo ilaalcha kiyya hin taasisu. Kun of eeggannoo barbaada. Yoo akkas ta’e, wayyaaneenis ABO abaara . OPDOnis ABO abaara . Ginboot 7s. “ABO” Of jalaan qaba jechaa ABO abaara . maarree gaaddarumsi jiru maaliii ? diina irraa firaan abaaramuudhaa ? yeroo tokko tokko yennaan yaadu waan itti gaddu hedduun qaba. Nama ykn Hoggana keessaa ykn akka walii galaatti jibban qabuf jedhee , akkamiinan kaayyoo Ummataa irratti gufu ta’a.? yoo anaaf hin taane, isaanifis hin milkaa’iin jennee akkamiin kaayyoo ummataa gufachiifna ? kaayyoo biraa ummata keenyaaf furmaata argamsiisu eegallee ega jedhamee, waan kaayyoo haaraa kanaan kan wal hin simne kaayyoo biraa xiinxaluun maaliif barbaachise ? kun deebi quubsaa isa barbaachisa .

Mee seenaa tokkon isiniif hima :-

Bara 1991 baatii dhuma Hagayyaa, akka gi’iizitti bara haaraa 1985 qaammee 6 wal ga’ii ABOn Ummata magaalaa Finfinnee waliin Galma yunivarsitii 4 kilootti gaggeessee ture. bara sana umuriin kiyya waggaa 23n ture. Galmi sun yoo xiqqaate Namoota 3000 ol qabatee ture. Barattoonni oromoo eebbifamanis turan. Yeroo Xilaahuun Gassasaa Afaan Oromoon Ummata isaa biratti sirbe qofaaf(SIWWIR ONAG) jedhame san . wal ga’ii kana irratti Hogganoota ABO yeroosi keessaa 2 argamanii Ummata mariisisaa turan. Gaaffii ummataafillee deebii laachaa turan. Ammaaf maqaa hin dhahu . garuu gaaffii ummata biraa gaafatame tokko fi ideebii laatame dhiheessuun garu dansaadha.

Maanguddoo Baalee dhufantu akkas jedhee gaafate . ABO kan quba qabuutu beeka .dhufu keessaniif gammachuu qabna . garuu jara kana maalitti amantanii waliin hojjachuuf dhuftan ? kaayyoo akkamiitu waliin isin dhaabe ? bor kan nuuti wareegamnetti isiniin hin jedhanii ? ega waliin dhuftanii ykn Oromoof ABOn jiraachuu ega beekanii , isa isaan ijaaranii dhufan kun maalii ?qophii isaan dura boruu isin dhaabu qabduu ? jedhanii gaafatan . deebiin laatame, dhugaadha jara kana amma dhumaatti amannee waliin hin dhufne. Akki balballi nutti hin cufamneef qophee miillaa jala keenye jirra. Seenuun keenyas ammuma sana. Ummatuma biratti dhaabni kun jiraachuu hubachiisu dhufne . akka sodaanne odoo hin taane, kunoo galmi kunuu guute jira. Kun nuuf gammachuudha.  OPDOn nu biratti fudahtama hin qabdu . odoo diigaa jennuu ijaaran . kana dhorkuu hin dandeenyu . ummatatu filata . garuu wayyaanee hin sodaatiinaa . wayyaaneen kan ofiin dhaabbattee miti. Kan jooniyyaa/keeshaa  keessatti ishee naqee Afaan keeshaa kanaa hidheetu jira. Abbaan hidhe kun gaafa hike, bakka itti qaban hin qabdu. Tafkii keeshaa keessatti hidhamee ture , afaan isaa yoo hiikan bakka itti qaban qabaa ? akkasitti ilaalaa . kaayyoo kan jedhame , sirna Fedaraalizimii irratti walii gallee . kanaan ala wanni walitti nu hidhu hin jiru.”jedhame.  Hogganni yeroos deebii kana laatan amma ABO keessa hin jiran . garuu qabsoo amma  wal dhimbiibaa jiru keessa jiru . waan waggaa 21 dura jedhame kun , yeroo ammaa kana irraa geeddarumsa qabaa ?  deebii kanaa yeroo biraaf bulfanna.

Gama biroon , humni kaleessa micciirama ofiin jedhee bakka Afuritti adda ba’ee keessaa , Itoophiyaa Amaaraan Dimokiraatofte keessa jiraachuu dandeenya jedhu, Ilmaan Oromoo WBO ajjeesuu , hiisisuun wayyaaneen irraa Birgeedar Janaraalummaa fudhates, Nama lama ta’anii qabsoo gaggeessaa jiraachu , Afaan tokkitti Itophiyaan nuttii himaa jiran . warri kun ammo Ginboot 7 laciqunochi ye qoome nawu jechaa , kaleessa ABOtti yennaa makaman kan dubbatan “ Oromon kana booda halagaaf hin ergamuu “ dagatanii ,warra kaleessa itti baqatan diigne malee jechaa jiran.. dhaaba nafxanyyotaa XIMIRAT jedhamu keessatti , IMMIYYEE ITOOPHIYAA KEESSATTI UMMATA WAYYABA QABAACHUU ISAANII AJAJAA WARAANAA ximirat  ta’uun mirkaneessuf  arreedaa jiran . jarri kunis, Hoggana ykn miseensaa fi kaayyoo adda odoo hin baafnee, qabsoon Oromoo miidiyaa irraa malee qabatamaan hin jiru jechaa jiran. ABO keessa yennaa turan , waraana tokkollee odoo hin ijaariin waggaa muraasa keessatti badii diiggaa gaggeessanii , Ginboot 7 keessatti garuu waraana ijaaruuf yaada Afaanii hanga funyaanii arjoomaa jiru . hubadhaa waraanni kun boruu WBO dura dhaabbachuuf deema . maaliif yoo jedhame kaayyootu nu waliin hin fudhatuf. JJJJoonni kun, waraana meeqa of jalaa qabduu ? Asmaraa keessa isin nama meeqaa ?warra Daangaan Itoophiyaa galaana diimaadha jedhan waliin dhaabbachuun keessan, warra gabatee irraa nyaate cabsan isini hin taasisuyii ? yoo jedhaman maal deebisu laata ?

Kana kaasuun keenya, Siyaasa warra gawwaa keessaa haa baanu jechuufii . kana malees, miidhaa Ummata Biyya keessaa irra ga’uuf , waan nuuti keessa jirru ykn qabsoon keenya keessa jiru, diinaaf hamilee ta’aa kan jedhu irraatii . Kana caalaa waa hedduu kaasuun ni danda’ama . siyaasa Oromoo keessatti , dhaaboonni Oromoo Ilaalcha barbaadan qabaatan, kufaatii walii hawwuu hin qaban . Oromiyaa dhiifnee, Itoophiyaa Dimokiraatofteef obboleessi koo haa dhabamu jechuun nagummaa hin ibsu. Deeggarsa ummata ofiis nama dhabsiisa. Nafxanyaa kaleessa ummata keenya rashantee caalchifannee waan kaleessa itti baqannee xureessuuf yaaluun ummataaf yaadu miti. Qabsoon kun lafa irra harkifate jechaa , har’a akka haaraatti sagantaa kaleessa ture dabaluun , tarii sochii fi fedhii nu keessa jiru milkeessuu hin ta’uu haa huabannu.

Ummatatu Biyya keessaa dhumaa jira . dhalootatu gara laafina tokko malee ajjeefamaa jira. Jibba namoota dhuunfaa irraa qabnuun kaanee , sochii jiru kan komannu yoo ta’e , boris bakka amma jirru komachuu ykn keessaa ba’uun keenya hin hafuuti, ummata dhaabbanneef jennuun maal jechaa akka jirru haa qalbeeffannu. Oromoo ta’anii dhalatanii , ABO ta’anii , achi wayyaanee ta’anii , deebi’anii ABO ta’anii , achi ammo micciirama ta’anii , deebi’anii Ginboot 7 yoo ta’an , boruu kan biro ta’uu dhiisuuf ragaa maaliitu jira. ? kanaaf wanni haasa’anii fi hojjatan amma hancufaatti ilaaluun boodi isaa salphina ta’a.

Gorsa yoo ta’ef :-

Wayyaaneen OPDO tarsiimoo siyaasaaf akka ijaarte har’a dhala Oromootti hin himan. Garuu wayyaaneen OPDOn Ummata Oromoo biratti fudhatama akka argatu hin feetu turte. Maaliif yoo jedhame, OPDOn Ummatatti hiiqee ykn fudhatama argate jennaan , ABO ta’aa jettee waan amantuufii . kanaaf miseensoota OPDO ummata biratti jibbisiisuuf toftaan itti gargaaramtu miidiyaa irra ba’anii ABO akka abaaran taasisuu ture. Gama kanaan shirri Junaddii saaddoo irratti hojjatame isa hangafaatii . ABO abaarii jedhaniin. ABO abaaru irra taree , Barattoonni addi isaanii rasaasaan akka rukutamu, meeccaa fi tuulamni akka salphifamu fi cufamu taasise. Kana booda ummati siif safuu jedheen. Xiiqii keessa ega galchanii booda , ABOtu kana si irratti hojjataa jiraa, atis irratti hojjadhuu jedhanii , ABO akka diiguuf shira gorsan. Innis ABO gumaa ba’uuf maadhee ijaarrachuu miti, Biyya alaattu bobba’ee dabballummaa eegale. Deemee deemee, Awustiraaliyaatti salphate. Isa booda Biyyatti deebi’ee shira amma ittiin darbatame qophaa’eef. Mee hubadhaa egaa !!!!!!Lammiifis hin taane, diinaafis hin taane, ofiifis hin taane, maatii ofiifis hin taane, of irra dabree maatii isaa gaaga’e. sababaan kana hundaa Kaayyoo ABO dura dhaabbachuu fi Abaaruudha yaa firaa .

ofitti amanamummaa qabaannaan maaliif waan jennu hojiidhaan mul’ifnee ABO caalaa Ummata Oromoo biratti fudhatama hin argannu. Anaaf Gootummaan isa kana ! ABO dhufachuuf qabsofna moo , diina mo’achuuf qabsoofna ? moo injifannoo ummata Oromoof Qabsoofna ? sammuun gadi bu’ee akkas yaadu, akkamiin hogganummaan of yaada ? ABO walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Ummata Oromoof falmuu fi ABO Itoophiyaa Dimokiraatoftef falmu jennee socha’uu dandeenyaa ? ykn ABO Immiyyee Itoophiyaaf falmu jennee of salphifnaa yaa firaa ?????yaadumti kun qobaa isaa ,Ummata abbaa hin qabne jedhee diinni hiraarrii akka raawwatuuf hamilee hin ta’ufi ???????????????????????

Kana caalaa deemu hin fedhu . haallan kunniin , tarkaanfii wayyaanee Biyya keessaa jabaachuu fi maal fiddun ummata keenya ,tarkaanfii barbaaddu irratti fudhattee akka jiraattuf hamilee ta’eef. Kanaafan LOON ABBAAN GAANFA CABSEE, ORMI  IJA   JAAMSA !!!!! jedhe barruu har’aa katabe. Humnoonni har’a fageessanii ilaalu dadhabanii kaayyoo sabichaa Nama dhuunfaatti hiikanii kabajaa wal dhabsiisaa jiran ykn diina caalchifataa jiran, yeroon obboleessa isaaniin naa dhaqqabiif wal barbaadan fagoo miti . Ilaalchaan adda ba’uun, Oromummaan adda ba’uu miti !!!

– Burqaa430@gmail.com

Breket Simon hinting that he will resign from his ministerial and party positions

January 15, 2013

bereket_simonBereket Simon whose stature started to get eroded after the death of his close comrade and friend Melese Zenawi is starting to feel the heat of animosity from TPLF cadres who despised his rise to power during the Meles era.

Bereket all along knew that after the death of Meles Zenawi, his political life would be over. Nonetheless, he tried his best to appear more catholic than the pope when he appeared in various Eritrean Paltalk rooms where he was exhibiting holier than thou image and trying to be more TPLF than TPLFites themselves when it comes to “Shabiya”.

The problem is that his attempts were so futile and backfired on him. Many TPLFites started saying who gave this guy a green light to talk about sensitive issues regarding the border dispute?

When Bereket admitted to his Eritrean audience that Badme belongs to Eritrea, but he emphasized that the main problem with “Shabiya” is not the town but its destabilizing activities, his admission put him on hot seat and he never recovered from that debacle.

Now Bereket is contemplating to resign from all his positions under the guise of planned succession plan drawn by the late dictator.

Others like Nahom and Neway who were protected by Meles are believed to be next to fall.

The days for PM Haile Mariam Desalegn’s resignation will also be numbered, because he is the elect of Bereket Simon.