Students at Walaga University say no to indoctrination – Jawar Mohammed Published: Aug 20, 2014

English:

The planned indoctrination conference of Oromo Students at Walaga University- Naqamte Campus dispersed before it began due to disagreement between regime cadres and students. Its reported that students demand for per diem payment since they are forced to gather at the expense of their vacation time when they could earn money by helping their parents or through summer jobs. The cadres told student they have no power to make such arrangement, at which time students walked out promising to return when an entity with such power comes to meet their demand.

Similar question was raised at the Gimbi meeting, however the cadres were able to buy time promising they will make the necessary arrangement for payment. The cadres then introduced three themes of the conference 1) Building democracy in Ethiopia 2) Security and foreign policy of Ethiopia 3) Religion as cause of Oromo Student Protest. Students immediately raised procedural demand insisting the issue of Finfinne and land grab should be discussed before moving into the theoretical and policy focused issues . The cadres responded saying they were given syllabus with strict order and hence cannot discuss any other issue. Meeting adjourned while still in deadlock.

These indoctrination meeting is planned to take place in Gimbi, Naqamte, Adama, Madda Walabu and Haromaya. The regime has threatened that students who fail to attend one of these meetings will not be allowed to enroll back to college in Fall.

Afan Oromo:

Walgahiin barattota Oromoo ‘haala yeroo irratti mari’achiisuuf’ Yuniversitii Naqamtee keessatti waamame waldiddaa uumameen osoo hin eegalin addaan faca’uun himamaa jira. Akka odeeffannoo nu gaheetti, akkuma dabballoonni mootummaa galma seenaniin barattoonni gaafii adeemsaa kaasan. Gaafin kaasanis “yeroo boqonnaa keenyaa irraa dirqamaan waan sassaabamneef; galii maatii keenya gargaaruu ykn hojii adda addaarraa argachuu mallu waan dhabneef, durgoon nuuf kaffalamuu qaba’ kan jedhu ture. Dabballoonnis nyaataafi bakka hirribaa malee kaffaltii durgoo irratti nuti murteessuu hin dandeenyu deebi jedhu kennan. Yeroo kana, erga isin waan kanarratti murteessuu hin dandeenye hamma qaamni murteessuu dhufuu walgahitti hin hirmaannu jechuun bahanii deeman jedhama.

Walgahii Gimbitti godhamerrattis gaafin durgoo kan ka’e yoo ta’u dabballoonni dhimma kaffaltii kanarratti mari’annee furmaata laanna jechuun dubbii laaffifatanii boruuf bulfachuun beekame. San booda yaadrimee walgahichaa bakka sadihitti qooduun ibsan. 1) Adeemsa Itoophiyaa keessatti dimo0kraasii ijaaruu 2) Nageenyaafi immata haajaa alaa itoophiaa 2) Amantiin sababa mormii barattoota Oromoo ta’uu.

Haa ta’uuti barattoonni, osoo gara dhimmoota kana mari’achutti hin seenin dhimmi Finfinneefi gurgurtaa lafa Oromoo irratti mari’atamee goolabamuu qaba jechuun gaafii adeemsaa kaasan. Qondalonnis nuti dhimmota sadeen sanirratti akka isin barsiifnuuf qajeelfama baafameen ajajajaan as jirra. Dhimmaa Finfinneefi gurgurtaa lafaa wanni beeknus hin jiru; isin waliinis mari’achuu hin dandeenyu jedhan. Osoo falmiin kun deemuu walgahiin cufamee boruuf bellamame.

Walgahiin barattoota Oromoo sababa dhimma Finfinneetin falmarra jiran qabbanessuufi amansiisuuf yaalamaa jiru kun Gimbii, Naqamtee, Jimma, Adaamaa, Madda Walaabuufi Haromaayatti taa’amuuf akka karoorfame beekamee jira.

Abishe Gerba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s